ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
dimanche
23 Shvat 5777
19 février 2017
כ"ג שבט ה-תשע"ז
Daf Yomi : בבא בתרא כח
Le 23 Shvat dans l'Histoire [40]
The Israelites assembled to wage war against the Tribe of Binyamin (as noted in Sho'f'tim 20:1).
 
.: Shabbat :.
Paris, France
25/2/2017
(heure d'hiver)
allumage avant : fin de Shabbat :
18h07 19h15
Mishpatim
משפטים
שבת מברכים
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
dimanche 19/02/2017
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 6h32 סדר הקרבנות
alot haShachar (Rav Posen) 6h17 עלות השחר
alot haShachar (Rav Ovadia) 6h48 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 6h48 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 6h53 תפילין ושמע
netz 7h51 נץ החמה

limite shéma (M"A) 9h40
limite shéma (GR"A) 10h27
limite tefila 11h20
hhatzot 13h04 חצות יום

minhha guedola 13h34 מנחה גדולה
minhha ketana 16h07 מנחה קטנה
plag haminhha (GR"A) 17h12 פלג המנחה

shqiya 18h17 שקעת החמה
tzeit hacokhavim 18h56
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 19h51 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 19h20 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 0h52 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 1h03 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Rosh Hhodesh Adar les dimanche 26 et lundi 27 février

(Molad : dimanche, 6h 20m 9p)
Jeûne d'Esther le jeudi 9 mars
Pourim le dimanche 12 mars

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union ™
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.