ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
dimanche
24 Tevet 5777
22 janvier 2017
כ"ד טבת ה-תשע"ז
Daf Yomi : בבא מציעא קיח
Le 22 janvier dans l'Histoire [40]
The Iron Guard revolt in Rumania led to the first massacre of Jews there in World War II, 1941.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
28/1/2017
(heure d'hiver)
allumage avant : fin de Shabbat :
17h22 18h33
Va'era
וארא
שבת ראש חודש
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
dimanche 22/01/2017
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 7h25 סדר הקרבנות
alot haShachar (Rav Posen) 6h53 עלות השחר
alot haShachar (Rav Ovadia) 7h38 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 7h25 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 7h43 תפילין ושמע
netz 8h32 נץ החמה

limite shéma (M"A) 9h57
limite shéma (GR"A) 10h47
limite tefila 11h32
hhatzot 13h02 חצות יום

minhha guedola 13h32 מנחה גדולה
minhha ketana 15h39 מנחה קטנה
plag haminhha (GR"A) 16h35 פלג המנחה

shqiya 17h32 שקעת החמה
tzeit hacokhavim 18h14
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 19h11 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 18h26 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 0h44 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 0h56 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Rosh Hhodesh Shvat le samedi 28 janvier

(Molad : vendredi, 17h 36m 8p)
Tou biShvat le samedi 11 février
Jeûne d'Esther le jeudi 9 mars

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union ™
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.