ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
jeudi
4 Iyar 5778
19 avril 2018
ד" איר ה-תשע"ח
Daf Yomi : זבחים ו
19ème jour du 'Omer
Yom haÂtsma'out
Le 4 Iyar dans l'Histoire [40]
Yahrzeit of Rabbi Joseph Baer Soloveichik, head of Yeshivah of Volozhin, author of responsa Bet ha-Levi, 1892.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
21/4/2018
(heure d'été)
allumage avant : fin de Shabbat :
20h31 21h42
Tazria - Metsora
תזריע - מצרע
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
jeudi 19/04/2018
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 5h07 סדר הקרבנות
alot haShachar (Rav Posen) 5h05 עלות השחר
alot haShachar (Rav Ovadia) 5h28 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 5h43 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 5h35 תפילין ושמע
hanetz 6h51 הנץ החמה

limite shéma (M"A) 9h27
limite shéma (GR"A) 10h20
limite tefila 11h30
hhatzot 13h49 חצות יום

minhha guedola 14h24 מנחה גדולה
minhha ketana 17h53 מנחה קטנה
plag haminhha (GR"A) 19h20 פלג המנחה

shqiya 20h47 שקעת החמה
tzeit hacokhavim 21h28
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 22h34 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 22h11 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 1h09 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 1h21 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Lag ba Omer le jeudi 3 mai
Yom Yeroushalayim le dimanche 13 mai
Rosh Hhodesh Sivan le mardi 15 mai

(Molad : mardi, 5h 21m 6p)

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union ™
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.