ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
mardi
2 Av 5777
25 juillet 2017
ב" אב ה-תשע"ז
Daf Yomi : סנהדרין ט
Le 25 juillet dans l'Histoire [40]
Les émeutes anti-juives de Breslau en 1360 firent de nombreux morts, et les survivants furent expulsés.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
29/7/2017
(heure d'été)
allumage avant : fin de Shabbat :
21h17 22h32
Devarim
דברים
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
mardi 25/07/2017
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 4h19 סדר הקרבנות
alot haShachar (Rav Posen) 4h02 עלות השחר
alot haShachar (Rav Ovadia) 4h42 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 4h54 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 4h50 תפילין ושמע
netz 6h15 נץ החמה

limite shéma (M"A) 8h59
limite shéma (GR"A) 10h06
limite tefila 11h23
hhatzot 13h57 חצות יום

minhha guedola 14h35 מנחה גדולה
minhha ketana 18h26 מנחה קטנה
plag haminhha (GR"A) 20h02 פלג המנחה

shqiya 21h39 שקעת החמה
tzeit hacokhavim 22h26
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 23h51 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 23h11 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 1h16 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 1h31 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Tisha bé Av le mardi 1er août
Rosh Hhodesh Eloul les mardi 22 et mercredi 23 août

(Molad : mardi, 10h 44m 15p)
Rosh Hashana les jeudi 21 et vendredi 22 septembre

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union ™
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.