ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
dimanche
28 Av 5777
20 août 2017
כ"ח אב ה-תשע"ז
Daf Yomi : סנהדרין לה
Le 28 Av dans l'Histoire [40]
Yahrzeit of the NETZIV, HaRav Naftali Tzvi Yehuda Berlin, Rosh Yeshiva of Volozhin, author of Haamek Davar, 1893.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
26/8/2017
(heure d'été)
allumage avant : fin de Shabbat :
20h29 21h36
Shoftim
שופטים
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
dimanche 20/08/2017
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 5h05 סדר הקרבנות
alot haShachar (Rav Posen) 5h02 עלות השחר
alot haShachar (Rav Ovadia) 5h26 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 5h41 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 5h33 תפילין ושמע
netz 6h50 נץ החמה

limite shéma (M"A) 9h28
limite shéma (GR"A) 10h22
limite tefila 11h32
hhatzot 13h54 חצות יום

minhha guedola 14h29 מנחה גדולה
minhha ketana 18h00 מנחה קטנה
plag haminhha (GR"A) 19h28 פלג המנחה

shqiya 20h57 שקעת החמה
tzeit hacokhavim 21h38
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 22h45 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 22h21 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 1h10 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 1h23 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Rosh Hhodesh Eloul les mardi 22 et mercredi 23 août

(Molad : mardi, 10h 44m 15p)
Rosh Hashana les jeudi 21 et vendredi 22 septembre
Jeûne de Guédalia le dimanche 24 septembre

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union ™
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.