ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
mercredi
30 Nissan 5777
26 avril 2017
ל" ניסן ה-תשע"ז
Daf Yomi : בבא בתרא צד
15ème jour du 'Omer
Rosh Hhodesh Iyar
Le 30 Nissan dans l'Histoire [40]
Jewish students were barred from German schools, 1933.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
29/4/2017
(heure d'été)
allumage avant : fin de Shabbat :
20h43 21h57
Tazria - Metsora
תזריע - מצרע
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
mercredi 26/04/2017
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 4h50 סדר הקרבנות
alot haShachar (Rav Posen) 4h46 עלות השחר
alot haShachar (Rav Ovadia) 5h12 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 5h27 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 5h19 תפילין ושמע
netz 6h38 נץ החמה

limite shéma (M"A) 9h17
limite shéma (GR"A) 10h13
limite tefila 11h25
hhatzot 13h48 חצות יום

minhha guedola 14h24 מנחה גדולה
minhha ketana 17h59 מנחה קטנה
plag haminhha (GR"A) 19h28 פלג המנחה

shqiya 20h58 שקעת החמה
tzeit hacokhavim 21h40
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 22h50 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 22h24 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 1h11 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 1h24 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Yom haZicaron le lundi 1er mai
Yom haÂtsma'out le mardi 2 mai
Rosh Hhodesh Sivan le vendredi 26 mai

(Molad : jeudi, 20h 32m 12p)

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union ™
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.