ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
dimanche
19 Heshvan 5780
17 novembre 2019
י"ט חשון ה-תש"פ
Daf Yomi : נידה כה
Le 17 novembre dans l'Histoire [40]
Jews of England were imprisoned, and many were martyred, 1278.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
23/11/2019
(heure d'hiver)
allumage avant : fin de Shabbat :
16h45 17h55
Ḥayei Sarah
חיי שרה
שבת מברכים
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
dimanche 17/11/2019
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 6h54 סדר הקרבנות
alot haShaḥar (Rav Posen) 6h23 עלות השחר
alot haShaḥar (Rav Ovadia) 7h07 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 6h55 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 7h12 תפילין ושמע
hanetz 8h02 הנץ החמה

limite shéma (M"A) 9h29
limite shéma (GR"A) 10h19
limite tefila 11h04
hhatzot 12h35 חצות יום

minḥa guedola 13h05 מנחה גדולה
minḥa ketana 15h14 מנחה קטנה
plag haminḥa (GR"A) 16h11 פלג המנחה

shqi'â 17h08 שקיעת החמה
tzeit hacokhavim 17h50
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 18h47 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 18h03 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 0h45 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 0h57 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Rosh Hhodesh Kislev les jeudi 28 et vendredi 29 novembre

(Molad : mercredi, 7h 18m 7p)
Hhanouka du dimanche 22 soir, au lundi 30 décembre
Jeûne de Tevet le mardi 7 janvier

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.