ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
jeudi
6 Nissan 5778
22 mars 2018
ו" ניסן ה-תשע"ח
Daf Yomi : עבודה זרה סו
Le 6 Nissan dans l'Histoire [40]
The town of Afula was founded, 1925.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
24/3/2018
(heure d'hiver)
allumage avant : fin de Shabbat :
18h49 19h57
Tsav
צו
Yom Tov Pessahh
début : vendredi 30 mars 19h59
fin : dimanche 1 avril 21h09
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
jeudi 22/03/2018
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 5h17 סדר הקרבנות
alot haShachar (Rav Posen) 5h14 עלות השחר
alot haShachar (Rav Ovadia) 5h35 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 5h46 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 5h41 תפילין ושמע
hanetz 6h49 הנץ החמה

limite shéma (M"A) 9h05
limite shéma (GR"A) 9h53
limite tefila 10h54
hhatzot 12h57 חצות יום

minhha guedola 13h28 מנחה גדולה
minhha ketana 16h32 מנחה קטנה
plag haminhha (GR"A) 17h49 פלג המנחה

shqiya 19h05 שקעת החמה
tzeit hacokhavim 19h44
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 20h40 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 20h19 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 1h01 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 1h12 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Pessahh du vendredi 30 mars soir, au samedi 7 avril
Yom HaShoa le jeudi 12 avril
Rosh Hhodesh Iyar les dimanche 15 et lundi 16 avril

(Molad : dimanche, 16h 37m 5p)

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union ™
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.