ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
lundi
24 Adar 5781
8 mars 2021
כ"ד אדר ה-תשפ"א
Daf Yomi : פסחים קז
Le 24 Adar dans l'Histoire [40]
The Pope issued a bull banning all social intercourse between Christians and Jews. 1451.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
13/3/2021
(heure d'hiver)
allumage avant : fin de Shabbat :
18h33 19h40
Vayaq'hel - Peqoudei
ויקהל - פקודי
שבת מברכים
Yom Tov Pessahh
début : samedi 27 mars 18h55
fin : lundi 29 mars 21h05
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
lundi 08/03/2021
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 5h51 סדר הקרבנות
alot haShaḥar (Rav Posen) 5h44 עלות השחר
alot haShaḥar (Rav Ovadia) 6h09 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 6h15 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 6h14 תפילין ושמע
hanetz 7h17 הנץ החמה

limite shéma (M"A) 9h22
limite shéma (GR"A) 10h09
limite tefila 11h06
hhatzot 13h01 חצות יום

minḥa guedola 13h31 מנחה גדולה
minḥa ketana 16h21 מנחה קטנה
plag haminḥa (GR"A) 17h33 פלג המנחה

shqi'â 18h44 שקיעת החמה
tzeit hacokhavim 19h22
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 20h18 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 19h53 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 0h57 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 1h08 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Rosh Hhodesh Nissan le dimanche 14 mars

(Molad : samedi, 19h 3m 5p)
Pessahh du samedi 27 mars soir, au dimanche 4 avril
Yom HaShoa le lundi 12 avril

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.