ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
dimanche
19 Av 5780
9 août 2020
י"ט אב ה-תש"פ
Daf Yomi : שבת קנו
Le 9 août dans l'Histoire [40]
10,000 Jews were sent from the Borislave ghetto to the Belsen death camp, 1942, in the first mass deportation to the gas chambers.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
15/8/2020
(heure d'été)
allumage avant : fin de Shabbat :
20h49 21h59
Re'eh
ראה
שבת מברכים
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
dimanche 09/08/2020
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 4h45 סדר הקרבנות
alot haShaḥar (Rav Posen) 4h38 עלות השחר
alot haShaḥar (Rav Ovadia) 5h07 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 5h22 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 5h15 תפילין ושמע
hanetz 6h35 הנץ החמה

limite shéma (M"A) 9h17
limite shéma (GR"A) 10h15
limite tefila 11h29
hhatzot 13h56 חצות יום

minḥa guedola 14h32 מנחה גדולה
minḥa ketana 18h12 מנחה קטנה
plag haminḥa (GR"A) 19h44 פלג המנחה

shqi'â 21h16 שקיעת החמה
tzeit hacokhavim 22h00
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 23h13 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 22h44 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 1h13 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 1h26 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Rosh Hhodesh Eloul les jeudi 20 et vendredi 21 août

(Molad : mercredi, 1h 54m 16p)
Rosh Hashana les samedi 19 et dimanche 20 septembre
Jeûne de Guédalia le lundi 21 septembre

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.