ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
mardi
10 Sivan 5780
2 juin 2020
י" סיון ה-תש"פ
Daf Yomi : שבת פח
Le 2 juin dans l'Histoire [40]
Viktor Brack, who was Hitler's supervisor of the installation of gas chambers in Poland, was executed, 1948.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
6/6/2020
(heure d'été)
allumage avant : fin de Shabbat :
21h31 22h55
Nasso
נשא
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
mardi 02/06/2020
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 3h51 סדר הקרבנות
alot haShaḥar (Rav Posen) 3h18 עלות השחר
alot haShaḥar (Rav Ovadia) 4h14 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 4h22 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 4h22 תפילין ושמע
hanetz 5h50 הנץ החמה

limite shéma (M"A) 8h33
limite shéma (GR"A) 9h49
limite tefila 11h09
hhatzot 13h48 חצות יום

minḥa guedola 14h28 מנחה גדולה
minḥa ketana 18h27 מנחה קטנה
plag haminḥa (GR"A) 20h07 פלג המנחה

shqi'â 21h46 שקיעת החמה
tzeit hacokhavim 22h37
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 0h19 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 23h22 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 1h19 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 1h36 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Rosh Hhodesh Tamouz les lundi 22 et mardi 23 juin

(Molad : dimanche, 0h 26m 14p)
Jeûne de Tamouz le jeudi 9 juillet
Tisha bé Av le jeudi 30 juillet

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.