ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
mercredi
21 Heshvan 5782
27 octobre 2021
כ"א חשון ה-תשפ"ב
Daf Yomi : ראש השנה יח
Le 27 octobre dans l'Histoire [40]
La Belgique interdit l'abattage rituel en 1940.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
30/10/2021
(heure d'été)
allumage avant : fin de Shabbat :
18h17 19h23
Ḥayei Sarah
חיי שרה
שבת מברכים
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
mercredi 27/10/2021
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 7h14 סדר הקרבנות
alot haShaḥar (Rav Posen) 6h55 עלות השחר
alot haShaḥar (Rav Ovadia) 7h29 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 7h26 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 7h34 תפילין ושמע
hanetz 8h30 הנץ החמה

limite shéma (M"A) 10h15
limite shéma (GR"A) 11h02
limite tefila 11h53
hhatzot 13h34 חצות יום

minḥa guedola 14h04 מנחה גדולה
minḥa ketana 16h32 מנחה קטנה
plag haminḥa (GR"A) 17h35 פלג המנחה

shqi'â 18h38 שקיעת החמה
tzeit hacokhavim 19h18
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 20h13 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 19h39 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 0h50 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 1h01 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Rosh Hhodesh Kislev le vendredi 5 novembre

(Molad : vendredi, 0h 55m 13p)
Hhanouka du dimanche 28 novembre soir, au lundi 6 décembre
Jeûne de Tevet le mardi 14 décembre

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.