ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
samedi
3 Kislev 5777
3 décembre 2016
ג" כסלו ה-תשע"ז
Daf Yomi : בבא מציעא סח
Le 3 Kislev dans l'Histoire [40]
36 Jews killed in Lemberg explosion, 1702.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
3/12/2016
(heure d'hiver)
allumage avant : fin de Shabbat :
16h37 17h49
Toldot
תולדות
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
samedi 03/12/2016
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 7h22 סדר הקרבנות
alot haShachar (Rav Posen) 6h43 עלות השחר
alot haShachar (Rav Ovadia) 7h34 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 7h16 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 7h39 תפילין ושמע
netz 8h25 נץ החמה

limite shéma (M"A) 9h41
limite shéma (GR"A) 10h33
limite tefila 11h15
hhatzot 12h40 חצות יום

minhha guedola 13h10 מנחה גדולה
minhha ketana 15h09 מנחה קטנה
plag haminhha (GR"A) 16h02 פלג המנחה

shqiya 16h55 שקעת החמה
tzeit hacokhavim 17h39
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 18h37 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 17h46 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 0h42 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 0h54 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Hhanouka du samedi 24 décembre soir, au dimanche 1er janvier
Rosh Hhodesh Tevet le vendredi 30 décembre

(Molad : jeudi, 4h 52m 7p)
Jeûne de Tevet le dimanche 8 janvier

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union ™
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.