ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
dimanche
8 Sivan 5783
28 mai 2023
ח" סיון ה-תשפ"ג
Daf Yomi : גיטין יב
Le 28 mai dans l'Histoire [40]
The first Jewish sermon preached and published in America ws delivered by Rabbi Hayyim Isaac Carigal in the Newport Synagogue, 1773.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
3/6/2023
(heure d'été)
allumage avant : fin de Shabbat :
21h28 22h51
Nasso
נשא
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
dimanche 28/05/2023
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 3h56 סדר הקרבנות
alot haShaḥar (Rav Posen) 3h29 עלות השחר
alot haShaḥar (Rav Ovadia) 4h20 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 4h29 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 4h28 תפילין ושמע
hanetz 5h54 הנץ החמה

limite shéma (M"A) 8h38
limite shéma (GR"A) 9h51
limite tefila 11h10
hhatzot 13h47 חצות יום

minḥa guedola 14h27 מנחה גדולה
minḥa ketana 18h23 מנחה קטנה
plag haminḥa (GR"A) 20h02 פלג המנחה

shqi'â 21h41 שקיעת החמה
tzeit hacokhavim 22h30
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 0h06 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 23h15 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 1h18 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 1h35 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Rosh Hhodesh Tamouz les lundi 19 et mardi 20 juin

(Molad : dimanche, 15h 36m 15p)
Jeûne de Tamouz le jeudi 6 juillet
Tisha bé Av le jeudi 27 juillet

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.