ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
lundi
30 Kislev 5778
18 décembre 2017
ל" כסלו ה-תשע"ח
Daf Yomi : שבועות כ
Hhanouka 6
Rosh Hhodesh Tevet
Le 18 décembre dans l'Histoire [40]
En 1774, l'Impératrice Maria Theresa décréta l'expulsion de tous les Juifs de Prague, de Bohème et de Moravie.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
23/12/2017
(heure d'hiver)
allumage avant : fin de Shabbat :
16h38 17h52
Vayigash
ויגש
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
lundi 18/12/2017
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 7h37 סדר הקרבנות
alot haShachar (Rav Posen) 6h55 עלות השחר
alot haShachar (Rav Ovadia) 7h50 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 7h28 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 7h54 תפילין ושמע
netz 8h39 נץ החמה

limite shéma (M"A) 9h51
limite shéma (GR"A) 10h43
limite tefila 11h24
hhatzot 12h47 חצות יום

minhha guedola 13h17 מנחה גדולה
minhha ketana 15h11 מנחה קטנה
plag haminhha (GR"A) 16h03 פלג המנחה

shqiya 16h54 שקעת החמה
tzeit hacokhavim 17h39
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 18h39 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 17h44 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 0h41 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 0h53 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Jeûne de Tevet le jeudi 28 décembre
Rosh Hhodesh Shvat le mercredi 17 janvier

(Molad : mercredi, 2h 25m 2p)
Tou biShvat le mercredi 31 janvier

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union ™
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.