ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
lundi
5 Nissan 5780
30 mars 2020
ה" ניסן ה-תש"פ
Daf Yomi : שבת כד
Le 30 mars dans l'Histoire [40]
Torathon 5760.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
4/4/2020
(heure d'été)
allumage avant : fin de Shabbat :
20h06 21h15
Tsav
צו
Yom Tov Pessahh
début : mercredi 8 avril 20h14
fin : Shabbat
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
lundi 30/03/2020
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 5h55 סדר הקרבנות
alot haShaḥar (Rav Posen) 5h53 עלות השחר
alot haShaḥar (Rav Ovadia) 6h14 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 6h27 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 6h20 תפילין ושמע
hanetz 7h31 הנץ החמה

limite shéma (M"A) 9h54
limite shéma (GR"A) 10h43
limite tefila 11h47
hhatzot 13h54 חצות יום

minḥa guedola 14h26 מנחה גדולה
minḥa ketana 17h38 מנחה קטנה
plag haminḥa (GR"A) 18h58 פלג המנחה

shqi'â 20h18 שקיעת החמה
tzeit hacokhavim 20h57
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 21h56 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 21h35 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 1h03 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 1h15 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Pessahh du mercredi 8 soir, au jeudi 16 avril
Yom HaShoa le mardi 21 avril
Rosh Hhodesh Iyar les vendredi 24 et samedi 25 avril

(Molad : mercredi, 22h 58m 12p)

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.