ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
lundi
2 Kislev 5778
20 novembre 2017
ב" כסלו ה-תשע"ח
Daf Yomi : מכות טו
Le 20 novembre dans l'Histoire [40]
Earliest known Yiddish letter from America, 1785 (Yiddish in the United States became "fashionable" in the 1880's).
 
.: Shabbat :.
Paris, France
25/11/2017
(heure d'hiver)
allumage avant : fin de Shabbat :
16h43 17h53
Vayetse
ויצא
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
lundi 20/11/2017
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 7h00 סדר הקרבנות
alot haShachar (Rav Posen) 6h28 עלות השחר
alot haShachar (Rav Ovadia) 7h14 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 7h00 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 7h18 תפילין ושמע
netz 8h07 נץ החמה

limite shéma (M"A) 9h32
limite shéma (GR"A) 10h22
limite tefila 11h06
hhatzot 12h36 חצות יום

minhha guedola 13h06 מנחה גדולה
minhha ketana 15h12 מנחה קטנה
plag haminhha (GR"A) 16h08 פלג המנחה

shqiya 17h04 שקעת החמה
tzeit hacokhavim 17h47
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 18h44 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 17h58 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 0h44 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 0h56 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Hhanouka du mardi 12 soir, au mercredi 20 décembre
Rosh Hhodesh Tevet les lundi 18 et mardi 19 décembre

(Molad : lundi, 13h 41m 1p)
Jeûne de Tevet le jeudi 28 décembre

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union ™
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.