ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
samedi
20 Iyar 5779
25 mai 2019
כ" איר ה-תשע"ט
Daf Yomi : בכורות לח
35ème jour du 'Omer
Le 25 mai dans l'Histoire [40]
Chmielnicki's pogroms, which resulted in the massacre of more than 300,000 Jews, broke out, 1648
 
.: Shabbat :.
Paris, France
25/5/2019
(heure d'été)
allumage avant : fin de Shabbat :
21h18 22h39
Behar
בהר סיני
Yom Tov Shavou'ot
début : samedi 8 juin 21h33
fin : lundi 10 juin 22h58
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
samedi 25/05/2019
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 4h00 סדר הקרבנות
alot haShachar (Rav Posen) 3h36 עלות השחר
alot haShachar (Rav Ovadia) 4h23 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 4h33 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 4h31 תפילין ושמע
hanetz 5h57 הנץ החמה

limite shéma (M"A) 8h41
limite shéma (GR"A) 9h52
limite tefila 11h10
hhatzot 13h47 חצות יום

minhha guedola 14h26 מנחה גדולה
minhha ketana 18h21 מנחה קטנה
plag haminhha (GR"A) 19h59 פלג המנחה

shqi'â 21h37 שקיעת החמה
tzeit hacokhavim 22h26
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 23h58 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 23h11 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 1h18 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 1h34 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Yom Yeroushalayim le dimanche 2 juin
Rosh Hhodesh Sivan le mardi 4 juin

(Molad : lundi, 2h 54m 1p)
Shavou'ot les dimanche 9 et lundi 10 juin

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.
Références  
40 : Orthodox Union ™
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.