ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
lundi
6 Heshvan 5779
15 octobre 2018
ו" חשון ה-תשע"ט
Daf Yomi : מנחות סו
Le 6 Heshvan dans l'Histoire [40]
Premier recensement de la population en Israël en 1948 : on y compta 712 000 Juifs.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
20/10/2018
(heure d'été)
allumage avant : fin de Shabbat :
18h35 19h40
Lekh lekha
לך לך
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
lundi 15/10/2018
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 6h49 סדר הקרבנות
alot haShachar (Rav Posen) 6h37 עלות השחר
alot haShachar (Rav Ovadia) 7h06 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 7h08 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 7h11 תפילין ושמע
hanetz 8h11 הנץ החמה

limite shéma (M"A) 10h07
limite shéma (GR"A) 10h53
limite tefila 11h48
hhatzot 13h36 חצות יום

minhha guedola 14h06 מנחה גדולה
minhha ketana 16h46 מנחה קטנה
plag haminhha (GR"A) 17h53 פלג המנחה

shqiya 19h01 שקעת החמה
tzeit hacokhavim 19h40
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 20h35 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 20h06 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 0h54 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 1h05 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Rosh Hhodesh Kislev les jeudi 8 et vendredi 9 novembre

(Molad : jeudi, 9h 45m 12p)
Hhanouka du dimanche 2 soir, au lundi 10 décembre
Jeûne de Tevet le mardi 18 décembre

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union ™
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.