ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
mardi
23 Shvat 5780
18 février 2020
כ"ג שבט ה-תש"פ
Daf Yomi : ברכות מו
Le 23 Shvat dans l'Histoire [40]
En 1941, les Nazis interdisent aux Juifs de Pologne d'utiliser les transports en commun.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
22/2/2020
(heure d'hiver)
allumage avant : fin de Shabbat :
18h01 19h09
Mishpatim
משפטים
שבת מברכים
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
mardi 18/02/2020
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 6h36 סדר הקרבנות
alot haShaḥar (Rav Posen) 6h20 עלות השחר
alot haShaḥar (Rav Ovadia) 6h52 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 6h51 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 6h57 תפילין ושמע
hanetz 7h54 הנץ החמה

limite shéma (M"A) 9h42
limite shéma (GR"A) 10h29
limite tefila 11h21
hhatzot 13h04 חצות יום

minḥa guedola 13h34 מנחה גדולה
minḥa ketana 16h05 מנחה קטנה
plag haminḥa (GR"A) 17h10 פלג המנחה

shqi'â 18h14 שקיעת החמה
tzeit hacokhavim 18h54
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 19h49 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 19h17 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 0h51 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 1h02 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Rosh Hhodesh Adar les mardi 25 et mercredi 26 février

(Molad : dimanche, 21h 30m 10p)
Jeûne d'Esther le lundi 9 mars
Pourim le mardi 10 mars

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.