ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
vendredi
11 Iyar 5781
23 avril 2021
י"א איר ה-תשפ"א
Daf Yomi : יומא יב
26ème jour du 'Omer
Le 11 Iyar dans l'Histoire [40]
The Judenordnung provided for the abolition of discriminatory laws enacted against the Jews of Galicia, Austria, 1789.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
24/4/2021
(heure d'été)
allumage avant : fin de Shabbat :
20h36 21h48
Aḥarei moth - Qedoshim
אחרי מות - קדושים
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
vendredi 23/04/2021
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 4h57 סדר הקרבנות
alot haShaḥar (Rav Posen) 4h54 עלות השחר
alot haShaḥar (Rav Ovadia) 5h18 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 5h33 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 5h25 תפילין ושמע
hanetz 6h43 הנץ החמה

limite shéma (M"A) 9h21
limite shéma (GR"A) 10h16
limite tefila 11h27
hhatzot 13h48 חצות יום

minḥa guedola 14h24 מנחה גדולה
minḥa ketana 17h56 מנחה קטנה
plag haminḥa (GR"A) 19h25 פלג המנחה

shqi'â 20h54 שקיעת החמה
tzeit hacokhavim 21h35
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 22h43 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 22h19 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 1h10 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 1h23 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Lag ba Omer le vendredi 30 avril
Yom Yeroushalayim le lundi 10 mai
Rosh Hhodesh Sivan le mercredi 12 mai

(Molad : mardi, 20h 31m 7p)

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.