ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
jeudi
29 Tishri 5778
19 octobre 2017
כ"ט תשרי ה-תשע"ח
Daf Yomi : סנהדרין צה
Le 29 Tishri dans l'Histoire [40]
Deadline for Warsaw's Jews to move into the ghetto, 1940.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
21/10/2017
(heure d'été)
allumage avant : fin de Shabbat :
18h33 19h38
Noaḥ
נח
שבת ראש חודש
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
jeudi 19/10/2017
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 6h58 סדר הקרבנות
alot haShachar (Rav Posen) 6h43 עלות השחר
alot haShachar (Rav Ovadia) 7h14 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 7h15 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 7h19 תפילין ושמע
netz 8h17 נץ החמה

limite shéma (M"A) 10h09
limite shéma (GR"A) 10h56
limite tefila 11h49
hhatzot 13h35 חצות יום

minhha guedola 14h05 מנחה גדולה
minhha ketana 16h41 מנחה קטנה
plag haminhha (GR"A) 17h47 פלג המנחה

shqiya 18h53 שקעת החמה
tzeit hacokhavim 19h32
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 20h27 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 19h57 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 0h52 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 1h04 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Rosh Hhodesh Heshvan les vendredi 20 et samedi 21 octobre

(Molad : vendredi, 12h 12m 17p)
Hhanouka du mardi 12 soir, au mercredi 20 décembre
Jeûne de Tevet le jeudi 28 décembre

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union ™
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.