ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
mardi
18 Adar 5781
2 mars 2021
י"ח אדר ה-תשפ"א
Daf Yomi : פסחים קא
Le 2 mars dans l'Histoire [40]
Several thousand Jews of the Minsk ghetto were killed by the Nazis, 1942.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
6/3/2021
(heure d'hiver)
allumage avant : fin de Shabbat :
18h22 19h29
Ki tissa
כי תשא
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
mardi 02/03/2021
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 6h06 סדר הקרבנות
alot haShaḥar (Rav Posen) 5h56 עלות השחר
alot haShaḥar (Rav Ovadia) 6h23 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 6h27 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 6h28 תפילין ושמע
hanetz 7h29 הנץ החמה

limite shéma (M"A) 9h29
limite shéma (GR"A) 10h16
limite tefila 11h11
hhatzot 13h02 חצות יום

minḥa guedola 13h32 מנחה גדולה
minḥa ketana 16h16 מנחה קטנה
plag haminḥa (GR"A) 17h26 פלג המנחה

shqi'â 18h35 שקיעת החמה
tzeit hacokhavim 19h13
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 20h08 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 19h42 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 0h55 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 1h06 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Rosh Hhodesh Nissan le dimanche 14 mars

(Molad : samedi, 19h 3m 5p)
Pessahh du samedi 27 mars soir, au dimanche 4 avril
Yom HaShoa le lundi 12 avril

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.