ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
mardi
6 Tishri 5778
26 septembre 2017
ו" תשרי ה-תשע"ח
Daf Yomi : סנהדרין עב
Le 6 Tishri dans l'Histoire [41]
1485, assassinat de l'Inquisiteur Pedro de Arbués.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
30/9/2017
(heure d'été)
allumage avant : fin de Shabbat :
19h16 20h19
Parasha de la fête
Yom Tov Yom Kipour
début : vendredi 29 septembre 19h16
fin : samedi 30 septembre 20h19
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
mardi 26/09/2017
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 6h13 סדר הקרבנות
alot haShachar (Rav Posen) 6h09 עלות השחר
alot haShachar (Rav Ovadia) 6h31 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 6h41 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 6h37 תפילין ושמע
netz 7h43 נץ החמה

limite shéma (M"A) 9h55
limite shéma (GR"A) 10h42
limite tefila 11h42
hhatzot 13h41 חצות יום

minhha guedola 14h11 מנחה גדולה
minhha ketana 17h11 מנחה קטנה
plag haminhha (GR"A) 18h25 פלג המנחה

shqiya 19h40 שקעת החמה
tzeit hacokhavim 20h18
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 21h14 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 20h52 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 0h59 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 1h10 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Yom Kipour le samedi 30 septembre
Souccot du mercredi 4 soir, au vendredi 13 octobre
Rosh Hhodesh Heshvan les vendredi 20 et samedi 21 octobre

(Molad : vendredi, 12h 12m 17p)

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
41 : Modia.org