ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
lundi
4 Kislev 5779
12 novembre 2018
ד" כסלו ה-תשע"ט
Daf Yomi : מנחות צד
Le 4 Kislev dans l'Histoire [40]
L'Impératrice Elisabeth ordonne l'expulsion de tous les Juifs de la Grande Russie en 1742.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
17/11/2018
(heure d'hiver)
allumage avant : fin de Shabbat :
16h51 18h00
Vayetse
ויצא
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
lundi 12/11/2018
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 6h45 סדר הקרבנות
alot haShachar (Rav Posen) 6h17 עלות השחר
alot haShachar (Rav Ovadia) 6h59 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 6h49 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 7h03 תפילין ושמע
hanetz 7h55 הנץ החמה

limite shéma (M"A) 9h26
limite shéma (GR"A) 10h14
limite tefila 11h01
hhatzot 12h34 חצות יום

minhha guedola 13h04 מנחה גדולה
minhha ketana 15h17 מנחה קטנה
plag haminhha (GR"A) 16h16 פלג המנחה

shqiya 17h14 שקעת החמה
tzeit hacokhavim 17h55
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 18h52 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 18h10 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 0h46 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 0h58 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Hhanouka du dimanche 2 soir, au lundi 10 décembre
Rosh Hhodesh Tevet les samedi 8 et dimanche 9 décembre

(Molad : vendredi, 22h 29m 13p)
Jeûne de Tevet le mardi 18 décembre

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union ™
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.