ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
mercredi
10 Heshvan 5781
28 octobre 2020
י" חשון ה-תשפ"א
Daf Yomi : עירובין פ
Le 10 Heshvan dans l'Histoire [40]
Weizmann Institute of Science dedicated in Rehovot, 1949.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
31/10/2020
(heure d'hiver)
allumage avant : fin de Shabbat :
17h15 18h21
Lekh lekha
לך לך
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
mercredi 28/10/2020
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 6h16 סדר הקרבנות
alot haShaḥar (Rav Posen) 5h57 עלות השחר
alot haShaḥar (Rav Ovadia) 6h31 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 6h28 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 6h36 תפילין ושמע
hanetz 7h32 הנץ החמה

limite shéma (M"A) 9h15
limite shéma (GR"A) 10h03
limite tefila 10h53
hhatzot 12h34 חצות יום

minḥa guedola 13h04 מנחה גדולה
minḥa ketana 15h30 מנחה קטנה
plag haminḥa (GR"A) 16h33 פלג המנחה

shqi'â 17h36 שקיעת החמה
tzeit hacokhavim 18h16
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 19h11 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 18h37 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 0h50 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 1h01 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Rosh Hhodesh Kislev le mardi 17 novembre

(Molad : dimanche, 16h 7m 1p)
Hhanouka du jeudi 10 soir, au vendredi 18 décembre
Jeûne de Tevet le vendredi 25 décembre

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.