ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
vendredi
11 Kislev 5781
27 novembre 2020
י"א כסלו ה-תשפ"א
Daf Yomi : פסחים ו
Le 11 Kislev dans l'Histoire [40]
7000 Minsk Jews executed 1942.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
28/11/2020
(heure d'hiver)
allumage avant : fin de Shabbat :
16h40 17h51
Vayetse
ויצא
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
vendredi 27/11/2020
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 7h13 סדר הקרבנות
alot haShaḥar (Rav Posen) 6h36 עלות השחר
alot haShaḥar (Rav Ovadia) 7h26 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 7h09 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 7h30 תפילין ושמע
hanetz 8h18 הנץ החמה

limite shéma (M"A) 9h37
limite shéma (GR"A) 10h28
limite tefila 11h11
hhatzot 12h38 חצות יום

minḥa guedola 13h08 מנחה גדולה
minḥa ketana 15h10 מנחה קטנה
plag haminḥa (GR"A) 16h04 פלג המנחה

shqi'â 16h58 שקיעת החמה
tzeit hacokhavim 17h41
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 18h40 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 17h50 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 0h43 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 0h55 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Hhanouka du jeudi 10 soir, au vendredi 18 décembre
Rosh Hhodesh Tevet le mercredi 16 décembre

(Molad : mardi, 4h 51m 2p)
Jeûne de Tevet le vendredi 25 décembre

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.