ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
lundi
12 Shvat 5781
25 janvier 2021
י"ב שבט ה-תשפ"א
Daf Yomi : פסחים סה
Le 25 janvier dans l'Histoire [40]
En 1904, Théodore Herzl rencontra le Pape Pie X, qui exprima l'opposition de l'Eglise à ce que les Juifs contrôlent Jérusalem (Ce point de vue du Vatican est toujours en vigueur aujourd'hui).
 
.: Shabbat :.
Paris, France
30/1/2021
(heure d'hiver)
allumage avant : fin de Shabbat :
17h25 18h36
Beshalaḥ
בשלח
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
lundi 25/01/2021
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 7h20 סדר הקרבנות
alot haShaḥar (Rav Posen) 6h50 עלות השחר
alot haShaḥar (Rav Ovadia) 7h34 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 7h22 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 7h38 תפילין ושמע
hanetz 8h29 הנץ החמה

limite shéma (M"A) 9h56
limite shéma (GR"A) 10h46
limite tefila 11h31
hhatzot 13h03 חצות יום

minḥa guedola 13h33 מנחה גדולה
minḥa ketana 15h42 מנחה קטנה
plag haminḥa (GR"A) 16h39 פלג המנחה

shqi'â 17h36 שקיעת החמה
tzeit hacokhavim 18h18
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 19h15 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 18h31 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 0h45 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 0h57 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Tou biShvat le jeudi 28 janvier
Rosh Hhodesh Adar les vendredi 12 et samedi 13 février

(Molad : vendredi, 6h 19m 4p)
Jeûne d'Esther le jeudi 25 février

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.