ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
mardi
27 Iyar 5777
23 mai 2017
כ"ז איר ה-תשע"ז
Daf Yomi : בבא בתרא קכא
42ème jour du 'Omer
Le 27 Iyar dans l'Histoire [40]
The Israeli army captured the city of Gaza, 1967.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
27/5/2017
(heure d'été)
allumage avant : fin de Shabbat :
21h21 22h43
Bamidbar
במדבר
Yom Tov Shavou'ot
début : mardi 30 mai 21h25
fin : jeudi 1 juin 22h49
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
mardi 23/05/2017
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 4h01 סדר הקרבנות
alot haShachar (Rav Posen) 3h39 עלות השחר
alot haShachar (Rav Ovadia) 4h25 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 4h35 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 4h33 תפילין ושמע
netz 5h59 נץ החמה

limite shéma (M"A) 8h43
limite shéma (GR"A) 9h53
limite tefila 11h11
hhatzot 13h47 חצות יום

minhha guedola 14h26 מנחה גדולה
minhha ketana 18h20 מנחה קטנה
plag haminhha (GR"A) 19h58 פלג המנחה

shqiya 21h35 שקעת החמה
tzeit hacokhavim 22h24
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 23h55 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 23h09 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 1h18 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 1h33 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Yom Yeroushalayim le mercredi 24 mai
Rosh Hhodesh Sivan le vendredi 26 mai

(Molad : jeudi, 20h 32m 12p)
Shavou'ot les mercredi 31 mai et jeudi 1er juin

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union ™
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.