ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
mercredi
26 Av 5781
4 août 2021
כ"ו אב ה-תשפ"א
Daf Yomi : סוכה כח
Le 4 août dans l'Histoire [40]
Départ du premier train de Juifs de Belgique pour Auschwitz, en 1942.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
7/8/2021
(heure d'été)
allumage avant : fin de Shabbat :
21h03 22h15
Re'eh
ראה
שבת מברכים
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
mercredi 04/08/2021
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 4h36 סדר הקרבנות
alot haShaḥar (Rav Posen) 4h26 עלות השחר
alot haShaḥar (Rav Ovadia) 4h58 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 5h12 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 5h06 תפילין ושמע
hanetz 6h28 הנץ החמה

limite shéma (M"A) 9h11
limite shéma (GR"A) 10h12
limite tefila 11h27
hhatzot 13h56 חצות יום

minḥa guedola 14h34 מנחה גדולה
minḥa ketana 18h18 מנחה קטנה
plag haminḥa (GR"A) 19h51 פלג המנחה

shqi'â 21h24 שקיעת החמה
tzeit hacokhavim 22h09
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 23h26 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 22h54 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 1h14 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 1h28 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Rosh Hhodesh Eloul les dimanche 8 et lundi 9 août

(Molad : dimanche, 10h 43m 10p)
Rosh Hashana les mardi 7 et mercredi 8 septembre
Jeûne de Guédalia le jeudi 9 septembre

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.