ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
mercredi
2 Nissan 5777
29 mars 2017
ב" ניסן ה-תשע"ז
Daf Yomi : בבא בתרא סו
Le 29 mars dans l'Histoire [40]
Be'er Sheva was linked to Israel's railway system, 1956.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
1/4/2017
(heure d'été)
allumage avant : fin de Shabbat :
20h01 21h10
Vayiqra
ויקרא
Yom Tov Pessahh
début : lundi 10 avril 20h16
fin : mercredi 12 avril 21h28
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
mercredi 29/03/2017
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 5h58 סדר הקרבנות
alot haShachar (Rav Posen) 5h57 עלות השחר
alot haShachar (Rav Ovadia) 6h17 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 6h30 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 6h23 תפילין ושמע
netz 7h33 נץ החמה

limite shéma (M"A) 9h56
limite shéma (GR"A) 10h44
limite tefila 11h48
hhatzot 13h55 חצות יום

minhha guedola 14h27 מנחה גדולה
minhha ketana 17h37 מנחה קטנה
plag haminhha (GR"A) 18h57 פלג המנחה

shqiya 20h16 שקעת החמה
tzeit hacokhavim 20h55
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 21h53 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 21h33 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 1h03 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 1h14 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Pessahh du lundi 10 soir, au mardi 18 avril
Yom HaShoa le lundi 24 avril
Rosh Hhodesh Iyar les mercredi 26 et jeudi 27 avril

(Molad : mercredi, 7h 48m 11p)

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union ™
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.