ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
samedi
3 Iyar 5777
29 avril 2017
ג" איר ה-תשע"ז
Daf Yomi : בבא בתרא צז
18ème jour du 'Omer
Le 3 Iyar dans l'Histoire [40]
Portuguese Marranos who had reverted to Judaism were burned in Ancona, Italy by order of the Pope, 1556. The atrocity of Ancona led the famous Dona Gracia of the House of Nasi to spearhead a boycott against the port of Ancona as a countermeasure to the Pope's repressive policies. This marked the first Jewish effort, since the beginning of the Diaspora, at a far-reaching, concerted drive by the free Jewish communities of the world to hit back at their enemies.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
29/4/2017
(heure d'été)
allumage avant : fin de Shabbat :
20h43 21h57
Tazria - Metsora
תזריע - מצרע
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
samedi 29/04/2017
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 4h44 סדר הקרבנות
alot haShachar (Rav Posen) 4h39 עלות השחר
alot haShachar (Rav Ovadia) 5h06 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 5h21 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 5h13 תפילין ושמע
netz 6h33 נץ החמה

limite shéma (M"A) 9h13
limite shéma (GR"A) 10h10
limite tefila 11h22
hhatzot 13h47 חצות יום

minhha guedola 14h24 מנחה גדולה
minhha ketana 18h01 מנחה קטנה
plag haminhha (GR"A) 19h32 פלג המנחה

shqiya 21h02 שקעת החמה
tzeit hacokhavim 21h45
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 22h56 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 22h29 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 1h12 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 1h25 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Yom haZicaron le lundi 1er mai
Yom haÂtsma'out le mardi 2 mai
Rosh Hhodesh Sivan le vendredi 26 mai

(Molad : jeudi, 20h 32m 12p)

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union ™
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.