ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
samedi
3 Nissan 5783
25 mars 2023
ג" ניסן ה-תשפ"ג
Daf Yomi : נזיר סא
Le 25 mars dans l'Histoire [40]
Les Juifs de Weissensee, en Allemagne, furent massacrés en 1303.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
25/3/2023
(heure d'hiver)
allumage avant : fin de Shabbat :
18h50 19h58
Vayiqra
ויקרא
Yom Tov Pessahh
début : mercredi 5 avril 20h08
fin : Shabbat
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
samedi 25/03/2023
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 5h09 סדר הקרבנות
alot haShaḥar (Rav Posen) 5h07 עלות השחר
alot haShaḥar (Rav Ovadia) 5h28 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 5h40 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 5h34 תפילין ושמע
hanetz 6h43 הנץ החמה

limite shéma (M"A) 9h02
limite shéma (GR"A) 9h49
limite tefila 10h52
hhatzot 12h56 חצות יום

minḥa guedola 13h27 מנחה גדולה
minḥa ketana 16h34 מנחה קטנה
plag haminḥa (GR"A) 17h52 פלג המנחה

shqi'â 19h10 שקיעת החמה
tzeit hacokhavim 19h48
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 20h45 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 20h24 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 1h02 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 1h13 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Pessahh du mercredi 5 soir, au jeudi 13 avril
Yom HaShoa le mardi 18 avril
Rosh Hhodesh Iyar les vendredi 21 et samedi 22 avril

(Molad : jeudi, 14h 8m 13p)

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.