ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
samedi
7 Tamouz 5784
13 juillet 2024
ז" תמוז ה-תשפ"ד
Daf Yomi : בבא בתרא יח
Le 13 juillet dans l'Histoire [40]
Les Juifs de Roumanie deviennent égaux en droits au reste de la population, en 1878.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
13/7/2024
(heure d'été)
allumage avant : fin de Shabbat :
21h33 22h54
Ḥouqat
חקת
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
samedi 13/07/2024
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 4h03 סדר הקרבנות
alot haShaḥar (Rav Posen) 3h34 עלות השחר
alot haShaḥar (Rav Ovadia) 4h26 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 4h35 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 4h34 תפילין ושמע
hanetz 6h01 הנץ החמה

limite shéma (M"A) 8h45
limite shéma (GR"A) 9h59
limite tefila 11h18
hhatzot 13h56 חצות יום

minḥa guedola 14h36 מנחה גדולה
minḥa ketana 18h33 מנחה קטנה
plag haminḥa (GR"A) 20h12 פלג המנחה

shqi'â 21h51 שקיעת החמה
tzeit hacokhavim 22h40
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 0h18 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 23h26 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 1h19 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 1h35 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Jeûne de Tamouz le mardi 23 juillet
Rosh Hhodesh Av le lundi 5 août

(Molad : lundi, 1h 53m 11p)
Tisha bé Av le mardi 13 août

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.