ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | api | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
samedi
20 Tishri 5777
22 octobre 2016
כ" תשרי ה-תשע"ז
Daf Yomi : בבא מציעא כו
Souccot 6
Le 22 octobre dans l'Histoire [40]
6,300 Jews of Baden deported by the Nazis, 1940.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
22/10/2016
(heure d'été)
allumage avant : fin de Shabbat :
18h31 19h36
Parasha de la fête
Yom Tov Souccot
début : dimanche 23 octobre 18h27
fin : mardi 25 octobre 19h30
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
samedi 22/10/2016
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 7h04 סדר הקרבנות
alot haShachar (Rav Posen) 6h48 עלות השחר
alot haShachar (Rav Ovadia) 7h20 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 7h19 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 7h25 תפילין ושמע
netz 8h22 נץ החמה

limite shéma (M"A) 10h11
limite shéma (GR"A) 10h58
limite tefila 11h50
hhatzot 13h35 חצות יום

minhha guedola 14h05 מנחה גדולה
minhha ketana 16h37 מנחה קטנה
plag haminhha (GR"A) 17h42 פלג המנחה

shqiya 18h47 שקעת החמה
tzeit hacokhavim 19h26
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 20h21 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 19h49 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 0h52 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 1h03 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Hoshaâna Rabba le dimanche 23 octobre
Shemini Atséret les lundi 24 et mardi 25 octobre
Rosh Hhodesh Heshvan les mardi 1er et mercredi 2 novembre

(Molad : lundi, 3h 24m 5p)

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union ™
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.