ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
vendredi
20 Eloul 5779
20 septembre 2019
כ" אלול ה-תשע"ט
Daf Yomi : מעילה ג
Le 20 Eloul dans l'Histoire [40]
Yahrzeit du Rav de Ponevitch, Lithuanie, décédé en 1969.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
21/9/2019
(heure d'été)
allumage avant : fin de Shabbat :
19h36 20h40
Ki tavo
כי תבוא
Yom Tov Rosh Hashana
début : dimanche 29 septembre 19h17
fin : mardi 1 octobre 20h18
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
vendredi 20/09/2019
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 6h01 סדר הקרבנות
alot haShaḥar (Rav Posen) 5h58 עלות השחר
alot haShaḥar (Rav Ovadia) 6h20 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 6h31 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 6h26 תפילין ושמע
hanetz 7h34 הנץ החמה

limite shéma (M"A) 9h51
limite shéma (GR"A) 10h39
limite tefila 11h40
hhatzot 13h44 חצות יום

minḥa guedola 14h15 מנחה גדולה
minḥa ketana 17h20 מנחה קטנה
plag haminḥa (GR"A) 18h37 פלג המנחה

shqi'â 19h54 שקיעת החמה
tzeit hacokhavim 20h32
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 21h29 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 21h08 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 1h01 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 1h12 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Rosh Hashana les lundi 30 septembre et mardi 1er octobre
Jeûne de Guédalia le mercredi 2 octobre
Rosh Hhodesh Heshvan les mardi 29 et mercredi 30 octobre

(Molad : lundi, 18h 34m 6p)

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.