ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
jeudi
5 Tevet 5779
13 décembre 2018
ה" טבת ה-תשע"ט
Daf Yomi : חולין טז
 
.: Shabbat :.
Paris, France
15/12/2018
(heure d'hiver)
allumage avant : fin de Shabbat :
16h35 17h49
Vayigash
ויגש
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
jeudi 13/12/2018
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 7h33 סדר הקרבנות
alot haShachar (Rav Posen) 6h51 עלות השחר
alot haShachar (Rav Ovadia) 7h46 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 7h24 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 7h50 תפילין ושמע
hanetz 8h35 הנץ החמה

limite shéma (M"A) 9h48
limite shéma (GR"A) 10h40
limite tefila 11h21
hhatzot 12h44 חצות יום

minhha guedola 13h14 מנחה גדולה
minhha ketana 15h10 מנחה קטנה
plag haminhha (GR"A) 16h01 פלג המנחה

shqiya 16h53 שקעת החמה
tzeit hacokhavim 17h38
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 18h37 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 17h43 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 0h41 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 0h53 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Jeûne de Tevet le mardi 18 décembre
Rosh Hhodesh Shvat le lundi 7 janvier

(Molad : dimanche, 11h 13m 14p)
Tou biShvat le lundi 21 janvier

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.