ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
vendredi
8 Kislev 5780
6 décembre 2019
ח" כסלו ה-תש"פ
Daf Yomi : נידה מד
Le 8 Kislev dans l'Histoire [40]
A relatively quiet day in Jewish History (according to the book)
 
.: Shabbat :.
Paris, France
7/12/2019
(heure d'hiver)
allumage avant : fin de Shabbat :
16h36 17h49
Vayetse
ויצא
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
vendredi 06/12/2019
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 7h25 סדר הקרבנות
alot haShaḥar (Rav Posen) 6h45 עלות השחר
alot haShaḥar (Rav Ovadia) 7h37 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 7h18 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 7h42 תפילין ושמע
hanetz 8h28 הנץ החמה

limite shéma (M"A) 9h43
limite shéma (GR"A) 10h35
limite tefila 11h17
hhatzot 12h41 חצות יום

minḥa guedola 13h11 מנחה גדולה
minḥa ketana 15h09 מנחה קטנה
plag haminḥa (GR"A) 16h01 פלג המנחה

shqi'â 16h54 שקיעת החמה
tzeit hacokhavim 17h38
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 18h37 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 17h45 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 0h42 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 0h54 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Hhanouka du dimanche 22 soir, au lundi 30 décembre
Rosh Hhodesh Tevet les samedi 28 et dimanche 29 décembre

(Molad : jeudi, 20h 2m 8p)
Jeûne de Tevet le mardi 7 janvier

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.