ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
mardi
18 Adar1 5784
27 février 2024
י"ח אדר ה-תשפ"ד
Daf Yomi : בבא קמא קיז
Le 18 Adar1 dans l'Histoire [40]
The Pope reaffirmed a Church rule forcing Christianity upon a Jewish child who was baptized against the will of his parents and in violation of canonical law, 1747. [It takes a lot of apologizing for all of these historical tidbits, doesn't it?
 
.: Shabbat :.
Paris, France
2/3/2024
(heure d'hiver)
allumage avant : fin de Shabbat :
18h16 19h23
Ki tissa
כי תשא
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
mardi 27/02/2024
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 6h15 סדר הקרבנות
alot haShaḥar (Rav Posen) 6h03 עלות השחר
alot haShaḥar (Rav Ovadia) 6h32 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 6h35 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 6h37 תפילין ושמע
hanetz 7h37 הנץ החמה

limite shéma (M"A) 9h33
limite shéma (GR"A) 10h20
limite tefila 11h14
hhatzot 13h03 חצות יום

minḥa guedola 13h33 מנחה גדולה
minḥa ketana 16h13 מנחה קטנה
plag haminḥa (GR"A) 17h21 פלג המנחה

shqi'â 18h29 שקיעת החמה
tzeit hacokhavim 19h07
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 20h02 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 19h34 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 0h54 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 1h05 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Rosh Hhodesh Adar2 les dimanche 10 et lundi 11 mars

(Molad : dimanche, 10h 13m 6p)
Jeûne d'Esther le jeudi 21 mars
Pourim le dimanche 24 mars

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.