ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
vendredi
16 Iyar 5784
24 mai 2024
ט"ז איר ה-תשפ"ד
Daf Yomi : בבא מציעא פו
31ème jour du 'Omer
Le 16 Iyar dans l'Histoire [40]
Titus recaptured the middle wall of Jerusalem and razed it, 70 C.E.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
25/5/2024
(heure d'été)
allumage avant : fin de Shabbat :
21h19 22h40
Behar
בהר סיני
Yom Tov Shavou'ot
début : mardi 11 juin 21h35
fin : jeudi 13 juin 23h01
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
vendredi 24/05/2024
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 4h00 סדר הקרבנות
alot haShaḥar (Rav Posen) 3h36 עלות השחר
alot haShaḥar (Rav Ovadia) 4h23 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 4h33 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 4h31 תפילין ושמע
hanetz 5h57 הנץ החמה

limite shéma (M"A) 8h42
limite shéma (GR"A) 9h52
limite tefila 11h10
hhatzot 13h47 חצות יום

minḥa guedola 14h26 מנחה גדולה
minḥa ketana 18h21 מנחה קטנה
plag haminḥa (GR"A) 19h59 פלג המנחה

shqi'â 21h37 שקיעת החמה
tzeit hacokhavim 22h26
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 23h58 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 23h11 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 1h18 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 1h34 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Lag ba Omer le dimanche 26 mai
Yom Yeroushalayim le mercredi 5 juin
Rosh Hhodesh Sivan le vendredi 7 juin

(Molad : vendredi, 0h 25m 9p)

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.