ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
jeudi
16 Heshvan 5780
14 novembre 2019
ט"ז חשון ה-תש"פ
Daf Yomi : נידה כב
Le 16 Heshvan dans l'Histoire [40]
"Magic Carpet" Aliya of Yemenite Jews began, 1949.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
16/11/2019
(heure d'hiver)
allumage avant : fin de Shabbat :
16h52 18h01
Vayera
וירא
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
jeudi 14/11/2019
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 6h48 סדר הקרבנות
alot haShaḥar (Rav Posen) 6h19 עלות השחר
alot haShaḥar (Rav Ovadia) 7h02 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 6h51 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 7h07 תפילין ושמע
hanetz 7h57 הנץ החמה

limite shéma (M"A) 9h27
limite shéma (GR"A) 10h16
limite tefila 11h02
hhatzot 12h35 חצות יום

minḥa guedola 13h05 מנחה גדולה
minḥa ketana 15h16 מנחה קטנה
plag haminḥa (GR"A) 16h14 פלג המנחה

shqi'â 17h12 שקיעת החמה
tzeit hacokhavim 17h53
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 18h50 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 18h07 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 0h46 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 0h57 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Rosh Hhodesh Kislev les jeudi 28 et vendredi 29 novembre

(Molad : mercredi, 7h 18m 7p)
Hhanouka du dimanche 22 soir, au lundi 30 décembre
Jeûne de Tevet le mardi 7 janvier

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.