ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
lundi
24 Shvat 5777
20 février 2017
כ"ד שבט ה-תשע"ז
Daf Yomi : בבא בתרא כט
Le 24 Shvat dans l'Histoire [40]
The prophet Zechariya predicted the restoration of Zion and encouraged the resumption of the building of the Beit haMikdash.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
25/2/2017
(heure d'hiver)
allumage avant : fin de Shabbat :
18h07 19h15
Mishpatim
משפטים
שבת מברכים
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
lundi 20/02/2017
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 6h30 סדר הקרבנות
alot haShachar (Rav Posen) 6h15 עלות השחר
alot haShachar (Rav Ovadia) 6h46 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 6h46 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 6h51 תפילין ושמע
netz 7h49 נץ החמה

limite shéma (M"A) 9h39
limite shéma (GR"A) 10h26
limite tefila 11h19
hhatzot 13h04 חצות יום

minhha guedola 13h34 מנחה גדולה
minhha ketana 16h08 מנחה קטנה
plag haminhha (GR"A) 17h13 פלג המנחה

shqiya 18h19 שקעת החמה
tzeit hacokhavim 18h58
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 19h53 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 19h22 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 0h52 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 1h03 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Rosh Hhodesh Adar les dimanche 26 et lundi 27 février

(Molad : dimanche, 6h 20m 9p)
Jeûne d'Esther le jeudi 9 mars
Pourim le dimanche 12 mars

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union ™
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.