ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
jeudi
2 Adar 5780
27 février 2020
ב" אדר ה-תש"פ
Daf Yomi : ברכות נה
Le 27 février dans l'Histoire [40]
Egypt and Israel exchanged ambassadors, 1980
 
.: Shabbat :.
Paris, France
29/2/2020
(heure d'hiver)
allumage avant : fin de Shabbat :
18h13 19h20
Terouma
תרומה
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
jeudi 27/02/2020
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 6h15 סדר הקרבנות
alot haShaḥar (Rav Posen) 6h04 עלות השחר
alot haShaḥar (Rav Ovadia) 6h32 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 6h35 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 6h37 תפילין ושמע
hanetz 7h37 הנץ החמה

limite shéma (M"A) 9h33
limite shéma (GR"A) 10h20
limite tefila 11h14
hhatzot 13h03 חצות יום

minḥa guedola 13h33 מנחה גדולה
minḥa ketana 16h13 מנחה קטנה
plag haminḥa (GR"A) 17h21 פלג המנחה

shqi'â 18h29 שקיעת החמה
tzeit hacokhavim 19h07
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 20h02 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 19h34 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 0h54 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 1h05 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Jeûne d'Esther le lundi 9 mars
Pourim le mardi 10 mars
Rosh Hhodesh Nissan le jeudi 26 mars

(Molad : mardi, 10h 14m 11p)

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.