ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
mardi
2 Tishri 5783
27 septembre 2022
ב" תשרי ה-תשפ"ג
Daf Yomi : כתובות פג
Rosh Hashana 2
Pour Paris : 19h22 - 20h24
 
.: Shabbat :.
Paris, France
1/10/2022
(heure d'été)
allumage avant : fin de Shabbat :
19h14 20h17
Vayelekh
וילך
Yom Tov Rosh Hashana
début : dimanche 25 septembre 19h25
fin : mardi 27 septembre 20h26
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
mardi 27/09/2022
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 6h15 סדר הקרבנות
alot haShaḥar (Rav Posen) 6h10 עלות השחר
alot haShaḥar (Rav Ovadia) 6h33 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 6h42 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 6h39 תפילין ושמע
hanetz 7h44 הנץ החמה

limite shéma (M"A) 9h56
limite shéma (GR"A) 10h43
limite tefila 11h42
hhatzot 13h41 חצות יום

minḥa guedola 14h11 מנחה גדולה
minḥa ketana 17h09 מנחה קטנה
plag haminḥa (GR"A) 18h24 פלג המנחה

shqi'â 19h38 שקיעת החמה
tzeit hacokhavim 20h16
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 21h12 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 20h50 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 0h59 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 1h10 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Jeûne de Guédalia le mercredi 28 septembre
Yom Kipour le mercredi 5 octobre
Rosh Hhodesh Heshvan les mardi 25 et mercredi 26 octobre

(Molad : mardi, 9h 44m 7p)

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.