ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
samedi
16 Kislev 5783
10 décembre 2022
ט"ז כסלו ה-תשפ"ג
Daf Yomi : נדרים מו
Le 16 Kislev dans l'Histoire [40]
Hermann Ahlwardt fut élu au Reichstag en 1892, ce qui marqua le début de l'antisémitisme politique en Allemagne.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
10/12/2022
(heure d'hiver)
allumage avant : fin de Shabbat :
16h35 17h48
Vayishlaḥ
וישלח
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
samedi 10/12/2022
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 7h30 סדר הקרבנות
alot haShaḥar (Rav Posen) 6h49 עלות השחר
alot haShaḥar (Rav Ovadia) 7h43 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 7h22 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 7h47 תפילין ושמע
hanetz 8h33 הנץ החמה

limite shéma (M"A) 9h46
limite shéma (GR"A) 10h38
limite tefila 11h19
hhatzot 12h43 חצות יום

minḥa guedola 13h13 מנחה גדולה
minḥa ketana 15h09 מנחה קטנה
plag haminḥa (GR"A) 16h01 פלג המנחה

shqi'â 16h53 שקיעת החמה
tzeit hacokhavim 17h38
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 18h37 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 17h43 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 0h41 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 0h54 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Hhanouka du dimanche 18 soir, au lundi 26 décembre
Rosh Hhodesh Tevet les samedi 24 et dimanche 25 décembre

(Molad : vendredi, 11h 12m 9p)
Jeûne de Tevet le mardi 3 janvier

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.