ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
samedi
27 Shvat 5782
29 janvier 2022
כ"ז שבט ה-תשפ"ב
Daf Yomi : מועד קטן יז
Le 29 janvier dans l'Histoire [40]
Ezekiel Hart, first Jew to be elected to the Canadian Parliament, was denied his seat, 1808, because he refused to take Christian oath of office. (This is one of MANY examples that the "religious freedom" of the New World was not meant to include Jews; the idea was that Christians of one sect should not be persecuted by other Christians.)
 
.: Shabbat :.
Paris, France
29/1/2022
(heure d'hiver)
allumage avant : fin de Shabbat :
17h23 18h34
Mishpatim
משפטים
שבת מברכים
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
samedi 29/01/2022
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 7h14 סדר הקרבנות
alot haShaḥar (Rav Posen) 6h46 עלות השחר
alot haShaḥar (Rav Ovadia) 7h28 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 7h18 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 7h33 תפילין ושמע
hanetz 8h24 הנץ החמה

limite shéma (M"A) 9h55
limite shéma (GR"A) 10h44
limite tefila 11h30
hhatzot 13h03 חצות יום

minḥa guedola 13h33 מנחה גדולה
minḥa ketana 15h46 מנחה קטנה
plag haminḥa (GR"A) 16h44 פלג המנחה

shqi'â 17h42 שקיעת החמה
tzeit hacokhavim 18h24
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 19h20 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 18h38 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 0h46 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 0h58 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Rosh Hhodesh Adar1 les mardi 1er et mercredi 2 février

(Molad : mardi, 15h 7m 16p)
Jeûne d'Esther le mercredi 16 mars
Pourim le jeudi 17 mars

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.