ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
samedi
26 Iyar 5781
8 mai 2021
כ"ו איר ה-תשפ"א
Daf Yomi : יומא כז
41ème jour du 'Omer
Le 26 Iyar dans l'Histoire [40]
Hundreds of Jews were massacred in Brussels, Belgium, 1370.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
8/5/2021
(heure d'été)
allumage avant : fin de Shabbat :
20h56 22h12
Behar - Beḥouqotaï
בהר סיני - בחקתי
שבת מברכים
Yom Tov Shavou'ot
début : dimanche 16 mai 21h09
fin : mardi 18 mai 22h29
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
samedi 08/05/2021
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 4h26 סדר הקרבנות
alot haShaḥar (Rav Posen) 4h16 עלות השחר
alot haShaḥar (Rav Ovadia) 4h48 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 5h02 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 4h55 תפילין ושמע
hanetz 6h18 הנץ החמה

limite shéma (M"A) 9h01
limite shéma (GR"A) 10h02
limite tefila 11h17
hhatzot 13h47 חצות יום

minḥa guedola 14h24 מנחה גדולה
minḥa ketana 18h09 מנחה קטנה
plag haminḥa (GR"A) 19h42 פלג המנחה

shqi'â 21h16 שקיעת החמה
tzeit hacokhavim 22h00
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 23h18 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 22h45 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 1h14 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 1h28 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Yom Yeroushalayim le lundi 10 mai
Rosh Hhodesh Sivan le mercredi 12 mai

(Molad : mardi, 20h 31m 7p)
Shavou'ot les lundi 17 et mardi 18 mai

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.