ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
dimanche
11 Tamouz 5778
24 juin 2018
י"א תמוז ה-תשע"ח
Daf Yomi : זבחים עב
Le 11 Tamouz dans l'Histoire [40]
Purim of Tammuz for Jews of Algiers to mark their escape from attack by the Spanish army, 1774.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
30/6/2018
(heure d'été)
allumage avant : fin de Shabbat :
21h40 23h04
Balaq
בלק
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
dimanche 24/06/2018
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 3h46 סדר הקרבנות
alot haShachar (Rav Posen) 3h02 עלות השחר
alot haShachar (Rav Ovadia) 4h10 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 4h16 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 4h18 תפילין ושמע
hanetz 5h47 הנץ החמה

limite shéma (M"A) 8h27
limite shéma (GR"A) 9h50
limite tefila 11h11
hhatzot 13h53 חצות יום

minhha guedola 14h33 מנחה גדולה
minhha ketana 18h36 מנחה קטנה
plag haminhha (GR"A) 20h17 פלג המנחה

shqiya 21h58 שקעת החמה
tzeit hacokhavim 22h50
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 0h44 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 23h35 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 1h20 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 1h39 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Jeûne de Tamouz le dimanche 1er juillet
Rosh Hhodesh Av le vendredi 13 juillet

(Molad : vendredi, 6h 49m 8p)
Tisha bé Av le dimanche 22 juillet

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union ™
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.