ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
mardi
17 Eloul 5779
17 septembre 2019
י"ז אלול ה-תשע"ט
Daf Yomi : כריתות כז
Le 17 Eloul dans l'Histoire [40]
No'ach released the dove.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
21/9/2019
(heure d'été)
allumage avant : fin de Shabbat :
19h36 20h40
Ki tavo
כי תבוא
Yom Tov Rosh Hashana
début : dimanche 29 septembre 19h17
fin : mardi 1 octobre 20h18
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
mardi 17/09/2019
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 5h55 סדר הקרבנות
alot haShaḥar (Rav Posen) 5h53 עלות השחר
alot haShaḥar (Rav Ovadia) 6h14 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 6h26 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 6h21 תפילין ושמע
hanetz 7h29 הנץ החמה

limite shéma (M"A) 9h49
limite shéma (GR"A) 10h37
limite tefila 11h40
hhatzot 13h45 חצות יום

minḥa guedola 14h16 מנחה גדולה
minḥa ketana 17h24 מנחה קטנה
plag haminḥa (GR"A) 18h42 פלג המנחה

shqi'â 20h00 שקיעת החמה
tzeit hacokhavim 20h39
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 21h36 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 21h15 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 1h02 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 1h13 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Rosh Hashana les lundi 30 septembre et mardi 1er octobre
Jeûne de Guédalia le mercredi 2 octobre
Rosh Hhodesh Heshvan les mardi 29 et mercredi 30 octobre

(Molad : lundi, 18h 34m 6p)

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.