ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
dimanche
18 Tamouz 5779
21 juillet 2019
י"ח תמוז ה-תשע"ט
Daf Yomi : תמורה ב
Jeûne de Tamouz
Pour Paris : 3h51 - 22h32
Le 21 juillet dans l'Histoire [40]
Libya ordered the confiscation of Jewish property, 1970.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
27/7/2019
(heure d'été)
allumage avant : fin de Shabbat :
21h20 22h36
Pinḥas
פנחס
שבת מברכים
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
dimanche 21/07/2019
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 4h13 סדר הקרבנות
alot haShachar (Rav Posen) 3h51 עלות השחר
alot haShachar (Rav Ovadia) 4h36 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 4h47 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 4h44 תפילין ושמע
hanetz 6h09 הנץ החמה

limite shéma (M"A) 8h54
limite shéma (GR"A) 10h03
limite tefila 11h21
hhatzot 13h57 חצות יום

minhha guedola 14h36 מנחה גדולה
minhha ketana 18h29 מנחה קטנה
plag haminhha (GR"A) 20h06 פלג המנחה

shqi'â 21h44 שקיעת החמה
tzeit hacokhavim 22h32
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 0h02 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 23h17 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 1h17 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 1h33 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Rosh Hhodesh Av le vendredi 2 août

(Molad : jeudi, 4h 22m 3p)
Tisha bé Av le dimanche 11 août
Rosh Hashana les lundi 30 septembre et mardi 1er octobre

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.
Références  
40 : Orthodox Union ™
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.