ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
vendredi
12 Shvat 5779
18 janvier 2019
י"ב שבט ה-תשע"ט
Daf Yomi : חולין נב
Le 18 janvier dans l'Histoire [40]
Speaking of universities... Judah Touro - American Jewish philanthropist - died, 1854.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
19/1/2019
(heure d'hiver)
allumage avant : fin de Shabbat :
17h07 18h19
Beshalaḥ
בשלח
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
vendredi 18/01/2019
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 7h30 סדר הקרבנות
alot haShachar (Rav Posen) 6h56 עלות השחר
alot haShachar (Rav Ovadia) 7h43 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 7h28 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 7h48 תפילין ושמע
hanetz 8h36 הנץ החמה

limite shéma (M"A) 9h58
limite shéma (GR"A) 10h48
limite tefila 11h32
hhatzot 13h00 חצות יום

minhha guedola 13h30 מנחה גדולה
minhha ketana 15h35 מנחה קטנה
plag haminhha (GR"A) 16h30 פלג המנחה

shqi'â 17h25 שקיעת החמה
tzeit hacokhavim 18h08
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 19h05 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 18h18 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 0h44 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 0h55 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Tou biShvat le lundi 21 janvier
Rosh Hhodesh Adar1 les mardi 5 et mercredi 6 février

(Molad : lundi, 23h 57m 15p)
Jeûne d'Esther le mercredi 20 mars

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union ™
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.