ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
jeudi
2 Shvat 5778
18 janvier 2018
ב" שבט ה-תשע"ח
Daf Yomi : עבודה זרה ג
Le 18 janvier dans l'Histoire [40]
Speaking of universities... Judah Touro - American Jewish philanthropist - died, 1854.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
20/1/2018
(heure d'hiver)
allumage avant : fin de Shabbat :
17h09 18h21
Bo
בא
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
jeudi 18/01/2018
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 7h30 סדר הקרבנות
alot haShachar (Rav Posen) 6h55 עלות השחר
alot haShachar (Rav Ovadia) 7h43 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 7h28 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 7h47 תפילין ושמע
netz 8h36 נץ החמה

limite shéma (M"A) 9h58
limite shéma (GR"A) 10h48
limite tefila 11h32
hhatzot 13h01 חצות יום

minhha guedola 13h31 מנחה גדולה
minhha ketana 15h35 מנחה קטנה
plag haminhha (GR"A) 16h30 פלג המנחה

shqiya 17h25 שקעת החמה
tzeit hacokhavim 18h08
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 19h06 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 18h18 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 0h44 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 0h56 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Tou biShvat le mercredi 31 janvier
Rosh Hhodesh Adar les jeudi 15 et vendredi 16 février

(Molad : jeudi, 15h 9m 3p)
Jeûne d'Esther le mercredi 28 février

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union ™
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.