ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
vendredi
20 Sivan 5783
9 juin 2023
כ" סיון ה-תשפ"ג
Daf Yomi : גיטין כד
Le 20 Sivan dans l'Histoire [40]
34 Jewish men and 17 Jewish women were burned at the stake in Blois France, 1171, as a result of the first ritual-murder trial in Europe. Rabbeinu Tam declared a fast day to mark the event. The day was confirmed as a fast day centuries later, in Poland, following the murder of 6000 Jews of Niemirov during the Chmielnicki massacres, 1648. Many Siddurim have Slichot for Kaf Sivan.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
10/6/2023
(heure d'été)
allumage avant : fin de Shabbat :
21h34 22h58
Beha'alotekha
בהעלתך
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
vendredi 09/06/2023
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 3h47 סדר הקרבנות
alot haShaḥar (Rav Posen) 3h08 עלות השחר
alot haShaḥar (Rav Ovadia) 4h11 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 4h17 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 4h19 תפילין ושמע
hanetz 5h47 הנץ החמה

limite shéma (M"A) 8h29
limite shéma (GR"A) 9h48
limite tefila 11h09
hhatzot 13h49 חצות יום

minḥa guedola 14h30 מנחה גדולה
minḥa ketana 18h31 מנחה קטנה
plag haminḥa (GR"A) 20h11 פלג המנחה

shqi'â 21h52 שקיעת החמה
tzeit hacokhavim 22h43
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 0h31 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 23h28 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 1h20 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 1h37 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Rosh Hhodesh Tamouz les lundi 19 et mardi 20 juin

(Molad : dimanche, 15h 36m 15p)
Jeûne de Tamouz le jeudi 6 juillet
Tisha bé Av le jeudi 27 juillet

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.