ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
mardi
19 Adar2 5779
26 mars 2019
י"ט ואדר ה-תשע"ט
Daf Yomi : חולין קיט
Le 26 mars dans l'Histoire [40]
The Rumanian government, 1902 prohibited Jews from engaging in handicrafts or trade.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
30/3/2019
(heure d'hiver)
allumage avant : fin de Shabbat :
18h58 20h06
Shemini
שמיני
שבת מברכים
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
mardi 26/03/2019
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 5h07 סדר הקרבנות
alot haShachar (Rav Posen) 5h05 עלות השחר
alot haShachar (Rav Ovadia) 5h26 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 5h38 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 5h32 תפילין ושמע
hanetz 6h41 הנץ החמה

limite shéma (M"A) 9h00
limite shéma (GR"A) 9h48
limite tefila 10h51
hhatzot 12h56 חצות יום

minhha guedola 13h27 מנחה גדולה
minhha ketana 16h35 מנחה קטנה
plag haminhha (GR"A) 17h53 פלג המנחה

shqi'â 19h11 שקיעת החמה
tzeit hacokhavim 19h49
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 20h47 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 20h26 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 1h02 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 1h13 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Rosh Hhodesh Nissan le samedi 6 avril

(Molad : vendredi, 1h 25m 17p)
Pessahh du vendredi 19 soir, au samedi 27 avril
Yom HaShoa le jeudi 2 mai

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.
Références  
40 : Orthodox Union ™
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.