ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
dimanche
13 Sivan 5778
27 mai 2018
י"ג סיון ה-תשע"ח
Daf Yomi : זבחים מד
Le 13 Sivan dans l'Histoire [40]
En 1529, trente juifs de Posing, en Hongrie, furent accusés d'effectuer des sacrifices humains, et furent brûlés.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
2/6/2018
(heure d'été)
allumage avant : fin de Shabbat :
21h27 22h50
Beha'alotekha
בהעלתך
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
dimanche 27/05/2018
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 3h57 סדר הקרבנות
alot haShachar (Rav Posen) 3h31 עלות השחר
alot haShachar (Rav Ovadia) 4h20 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 4h30 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 4h28 תפילין ושמע
hanetz 5h55 הנץ החמה

limite shéma (M"A) 8h39
limite shéma (GR"A) 9h51
limite tefila 11h10
hhatzot 13h47 חצות יום

minhha guedola 14h27 מנחה גדולה
minhha ketana 18h23 מנחה קטנה
plag haminhha (GR"A) 20h01 פלג המנחה

shqiya 21h40 שקעת החמה
tzeit hacokhavim 22h29
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 0h04 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 23h14 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 1h18 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 1h34 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Rosh Hhodesh Tamouz les mercredi 13 et jeudi 14 juin

(Molad : mercredi, 18h 5m 7p)
Jeûne de Tamouz le dimanche 1er juillet
Tisha bé Av le dimanche 22 juillet

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union ™
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.