ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
mardi
16 Shvat 5783
7 février 2023
ט"ז שבט ה-תשפ"ג
Daf Yomi : נזיר טו
Le 7 février dans l'Histoire [40]
Inquisition established in South America, 1569.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
11/2/2023
(heure d'hiver)
allumage avant : fin de Shabbat :
17h44 18h53
Yitro
יתרו
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
mardi 07/02/2023
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 6h59 סדר הקרבנות
alot haShaḥar (Rav Posen) 6h36 עלות השחר
alot haShaḥar (Rav Ovadia) 7h13 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 7h07 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 7h18 תפילין ושמע
hanetz 8h12 הנץ החמה

limite shéma (M"A) 9h50
limite shéma (GR"A) 10h38
limite tefila 11h27
hhatzot 13h04 חצות יום

minḥa guedola 13h34 מנחה גדולה
minḥa ketana 15h55 מנחה קטנה
plag haminḥa (GR"A) 16h56 פלג המנחה

shqi'â 17h57 שקיעת החמה
tzeit hacokhavim 18h37
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 19h33 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 18h55 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 0h48 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 1h00 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Rosh Hhodesh Adar les mardi 21 et mercredi 22 février

(Molad : lundi, 12h 40m 11p)
Jeûne d'Esther le lundi 6 mars
Pourim le mardi 7 mars

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.