ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
dimanche
2 Nissan 5778
18 mars 2018
ב" ניסן ה-תשע"ח
Daf Yomi : עבודה זרה סב
Le 2 Nissan dans l'Histoire [40]
Moshe performed the first para aduma rite.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
24/3/2018
(heure d'hiver)
allumage avant : fin de Shabbat :
18h49 19h57
Tsav
צו
Yom Tov Pessahh
début : vendredi 30 mars 19h59
fin : dimanche 1 avril 21h09
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
dimanche 18/03/2018
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 5h27 סדר הקרבנות
alot haShachar (Rav Posen) 5h23 עלות השחר
alot haShachar (Rav Ovadia) 5h45 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 5h55 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 5h51 תפילין ושמע
hanetz 6h57 הנץ החמה

limite shéma (M"A) 9h11
limite shéma (GR"A) 9h58
limite tefila 10h58
hhatzot 12h58 חצות יום

minhha guedola 13h28 מנחה גדולה
minhha ketana 16h29 מנחה קטנה
plag haminhha (GR"A) 17h44 פלג המנחה

shqiya 18h59 שקעת החמה
tzeit hacokhavim 19h37
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 20h34 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 20h12 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 1h00 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 1h11 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Pessahh du vendredi 30 mars soir, au samedi 7 avril
Yom HaShoa le jeudi 12 avril
Rosh Hhodesh Iyar les dimanche 15 et lundi 16 avril

(Molad : dimanche, 16h 37m 5p)

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union ™
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.