ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
samedi
20 Tishri 5780
19 octobre 2019
כ" תשרי ה-תש"פ
Daf Yomi : מעילה לב
Souccot 6
Le 19 octobre dans l'Histoire [40]
Deux cents Juifs furent massacrés en Allemagne en 1298.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
19/10/2019
(heure d'été)
allumage avant : fin de Shabbat :
18h38 19h42
Parasha de la fête
Yom Tov Souccot
début : dimanche 20 octobre 18h34
fin : mardi 22 octobre 19h37
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
samedi 19/10/2019
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 6h57 סדר הקרבנות
alot haShaḥar (Rav Posen) 6h43 עלות השחר
alot haShaḥar (Rav Ovadia) 7h13 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 7h14 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 7h18 תפילין ושמע
hanetz 8h16 הנץ החמה

limite shéma (M"A) 10h09
limite shéma (GR"A) 10h56
limite tefila 11h49
hhatzot 13h35 חצות יום

minḥa guedola 14h05 מנחה גדולה
minḥa ketana 16h41 מנחה קטנה
plag haminḥa (GR"A) 17h48 פלג המנחה

shqi'â 18h54 שקיעת החמה
tzeit hacokhavim 19h33
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 20h28 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 19h58 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 0h53 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 1h04 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Hoshaâna Rabba le dimanche 20 octobre
Shemini Atséret les lundi 21 et mardi 22 octobre
Rosh Hhodesh Heshvan les mardi 29 et mercredi 30 octobre

(Molad : lundi, 18h 34m 6p)

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.