ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
dimanche
1 Tamouz 5777
25 juin 2017
א" תמוז ה-תשע"ז
Daf Yomi : בבא בתרא קנד
Rosh Hhodesh Tamouz
Le 25 juin dans l'Histoire [40]
Rabbi Menashe b. Yisrael applied for official permission to practice Judaism in England, 1656. Permission was granted (surprise?) bu the Council of State.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
1/7/2017
(heure d'été)
allumage avant : fin de Shabbat :
21h39 23h03
Ḥouqat
חקת
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
dimanche 25/06/2017
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 3h47 סדר הקרבנות
alot haShachar (Rav Posen) 3h03 עלות השחר
alot haShachar (Rav Ovadia) 4h11 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 4h16 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 4h19 תפילין ושמע
netz 5h48 נץ החמה

limite shéma (M"A) 8h28
limite shéma (GR"A) 9h50
limite tefila 11h11
hhatzot 13h53 חצות יום

minhha guedola 14h33 מנחה גדולה
minhha ketana 18h36 מנחה קטנה
plag haminhha (GR"A) 20h17 פלג המנחה

shqiya 21h58 שקעת החמה
tzeit hacokhavim 22h50
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 0h43 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 23h35 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 1h20 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 1h38 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Jeûne de Tamouz le mardi 11 juillet
Tisha bé Av le mardi 1er août
Rosh Hhodesh Eloul les mardi 22 et mercredi 23 août

(Molad : mardi, 10h 44m 15p)

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union ™
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.