ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
lundi
15 Tishri 5779
24 septembre 2018
ט"ו תשרי ה-תשע"ט
Daf Yomi : מנחות מה
Souccot 1
 
.: Shabbat :.
Paris, France
29/9/2018
(heure d'été)
allumage avant : fin de Shabbat :
19h18 20h22
Parasha de la fête
Yom Tov Souccot
début : dimanche 30 septembre 19h14
fin : mardi 2 octobre 20h15
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
lundi 24/09/2018
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 6h09 סדר הקרבנות
alot haShachar (Rav Posen) 6h05 עלות השחר
alot haShachar (Rav Ovadia) 6h27 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 6h37 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 6h33 תפילין ושמע
hanetz 7h40 הנץ החמה

limite shéma (M"A) 9h54
limite shéma (GR"A) 10h41
limite tefila 11h41
hhatzot 13h42 חצות יום

minhha guedola 14h12 מנחה גדולה
minhha ketana 17h14 מנחה קטנה
plag haminhha (GR"A) 18h29 פלג המנחה

shqiya 19h45 שקעת החמה
tzeit hacokhavim 20h23
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 21h19 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 20h57 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 1h00 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 1h11 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Hoshaâna Rabba le dimanche 30 septembre
Shemini Atséret les lundi 1er et mardi 2 octobre
Rosh Hhodesh Heshvan les mardi 9 et mercredi 10 octobre

(Molad : mardi, 21h 1m 11p)

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.