ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
samedi
1 Nissan 5778
17 mars 2018
א" ניסן ה-תשע"ח
Daf Yomi : עבודה זרה סא
Rosh Hhodesh Nissan
Le 1er Nissan dans l'Histoire [40]
King Hezekiah commenced the reconsecration of the Temple.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
17/3/2018
(heure d'hiver)
allumage avant : fin de Shabbat :
18h38 19h46
Vayiqra
ויקרא
שבת ראש חודש
Yom Tov Pessahh
début : vendredi 30 mars 19h59
fin : dimanche 1 avril 21h09
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
samedi 17/03/2018
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 5h29 סדר הקרבנות
alot haShachar (Rav Posen) 5h25 עלות השחר
alot haShachar (Rav Ovadia) 5h47 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 5h57 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 5h53 תפילין ושמע
hanetz 6h59 הנץ החמה

limite shéma (M"A) 9h12
limite shéma (GR"A) 9h59
limite tefila 10h59
hhatzot 12h59 חצות יום

minhha guedola 13h29 מנחה גדולה
minhha ketana 16h28 מנחה קטנה
plag haminhha (GR"A) 17h43 פלג המנחה

shqiya 18h58 שקעת החמה
tzeit hacokhavim 19h36
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 20h32 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 20h10 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 0h59 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 1h10 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Pessahh du vendredi 30 mars soir, au samedi 7 avril
Yom HaShoa le jeudi 12 avril
Rosh Hhodesh Sivan le mardi 15 mai

(Molad : mardi, 5h 21m 6p)

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union ™
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.