ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
jeudi
7 Av 5778
19 juillet 2018
ז" אב ה-תשע"ח
Daf Yomi : זבחים צז
Le 19 juillet dans l'Histoire [40]
38 Jews were burned at the stake in Berlin, (Prussia), 1510.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
21/7/2018
(heure d'été)
allumage avant : fin de Shabbat :
21h27 22h45
Devarim
דברים
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
jeudi 19/07/2018
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 4h10 סדר הקרבנות
alot haShachar (Rav Posen) 3h47 עלות השחר
alot haShachar (Rav Ovadia) 4h33 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 4h44 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 4h41 תפילין ושמע
hanetz 6h07 הנץ החמה

limite shéma (M"A) 8h52
limite shéma (GR"A) 10h02
limite tefila 11h20
hhatzot 13h56 חצות יום

minhha guedola 14h36 מנחה גדולה
minhha ketana 18h30 מנחה קטנה
plag haminhha (GR"A) 20h08 פלג המנחה

shqiya 21h46 שקעת החמה
tzeit hacokhavim 22h34
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 0h06 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 23h19 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 1h18 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 1h33 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Tisha bé Av le dimanche 22 juillet
Rosh Hhodesh Eloul les samedi 11 et dimanche 12 août

(Molad : samedi, 19h 33m 9p)
Rosh Hashana les lundi 10 et mardi 11 septembre

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union ™
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.