ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | api | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
samedi
29 Nissan 5775
18 avril 2015
כ"ט ניסן ה-תשע"ה
Daf Yomi : כתובות עה
14ème jour du 'Omer
Le 29 Nissan dans l'Histoire [40]
Mort en 1963 de Its'haq Ben Avi, deuxième président de l'Etat d'Israël.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
18/4/2015
(heure d'été)
allumage avant : fin de Shabbat :
20h26 21h37
Shemini
שמיני
שבת מברכים
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
samedi 18/04/2015
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 5h10 סדר הקרבנות
alot haShachar (Rav Posen) 5h08 עלות השחר
alot haShachar (Rav Ovadia) 5h31 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 5h46 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 5h38 תפילין ושמע
netz 6h54 נץ החמה

limite shéma (M"A) 9h29
limite shéma (GR"A) 10h22
limite tefila 11h31
hhatzot 13h50 חצות יום

minhha guedola 14h24 מנחה גדולה
minhha ketana 17h52 מנחה קטנה
plag haminhha (GR"A) 19h19 פלג המנחה

shqiya 20h45 שקעת החמה
tzeit hacokhavim 21h26
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 22h31 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 22h09 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 1h09 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 1h21 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Rosh Hhodesh Iyar les dimanche 19 et lundi 20 avril

(Molad : dimanche, 1h 27m 4p)
Yom haZicaron le mercredi 22 avril
Yom haÂtsma'out le jeudi 23 avril

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union ™
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.
Vous aimerez aussi : yehoudi.com | wyyne.com | laquotihalakhique.org | itzedaka.org