ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
jeudi
1 Iyar 5777
27 avril 2017
א" איר ה-תשע"ז
Daf Yomi : בבא בתרא צה
16ème jour du 'Omer
Rosh Hhodesh Iyar
Le 1er Iyar dans l'Histoire [40]
C'est l'épisode biblique de l'Israélite qui collecta du bois un jour de Shabbat dans le désert. Ce fut la première violation publique du Shabbat.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
29/4/2017
(heure d'été)
allumage avant : fin de Shabbat :
20h43 21h57
Tazria - Metsora
תזריע - מצרע
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
jeudi 27/04/2017
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 4h48 סדר הקרבנות
alot haShachar (Rav Posen) 4h44 עלות השחר
alot haShachar (Rav Ovadia) 5h10 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 5h25 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 5h17 תפילין ושמע
netz 6h36 נץ החמה

limite shéma (M"A) 9h16
limite shéma (GR"A) 10h12
limite tefila 11h24
hhatzot 13h48 חצות יום

minhha guedola 14h24 מנחה גדולה
minhha ketana 18h00 מנחה קטנה
plag haminhha (GR"A) 19h30 פלג המנחה

shqiya 21h00 שקעת החמה
tzeit hacokhavim 21h42
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 22h52 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 22h26 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 1h11 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 1h24 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Yom haZicaron le lundi 1er mai
Yom haÂtsma'out le mardi 2 mai
Rosh Hhodesh Tamouz les samedi 24 et dimanche 25 juin

(Molad : samedi, 9h 16m 13p)

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union ™
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.