ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
lundi
9 Eloul 5778
20 août 2018
ט" אלול ה-תשע"ח
Daf Yomi : מנחות י
Le 9 Eloul dans l'Histoire [40]
Naissance de Dan, l'un des douze fils de Jacob.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
25/8/2018
(heure d'été)
allumage avant : fin de Shabbat :
20h31 21h39
Ki tetse
כי תצא
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
lundi 20/08/2018
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 5h04 סדר הקרבנות
alot haShachar (Rav Posen) 5h01 עלות השחר
alot haShachar (Rav Ovadia) 5h25 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 5h41 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 5h32 תפילין ושמע
hanetz 6h50 הנץ החמה

limite shéma (M"A) 9h27
limite shéma (GR"A) 10h22
limite tefila 11h32
hhatzot 13h54 חצות יום

minhha guedola 14h29 מנחה גדולה
minhha ketana 18h01 מנחה קטנה
plag haminhha (GR"A) 19h29 פלג המנחה

shqiya 20h57 שקעת החמה
tzeit hacokhavim 21h39
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 22h46 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 22h22 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 1h10 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 1h23 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Rosh Hashana les lundi 10 et mardi 11 septembre
Jeûne de Guédalia le mercredi 12 septembre
Rosh Hhodesh Heshvan les mardi 9 et mercredi 10 octobre

(Molad : mardi, 21h 1m 11p)

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union ™
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.