ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
vendredi
15 Adar 5775
6 mars 2015
ט"ו אדר ה-תשע"ה
Daf Yomi : כתובות לב
Le 6 mars dans l'Histoire [40]
Napoléon captura la ville de Yaffo, en Terre d'Israël, en 1799.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
7/3/2015
(heure d'hiver)
allumage avant : fin de Shabbat :
18h22 19h30
Ki tissa
כי תשא
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
vendredi 06/03/2015
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 5h58 סדר הקרבנות
alot haShachar (Rav Posen) 5h49 עלות השחר
alot haShachar (Rav Ovadia) 6h15 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 6h21 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 6h20 תפילין ושמע
netz 7h23 נץ החמה

limite shéma (M"A) 9h25
limite shéma (GR"A) 10h12
limite tefila 11h09
hhatzot 13h01 חצות יום

minhha guedola 13h31 מנחה גדולה
minhha ketana 16h19 מנחה קטנה
plag haminhha (GR"A) 17h30 פלג המנחה

shqiya 18h40 שקעת החמה
tzeit hacokhavim 19h19
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 20h14 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 19h48 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 0h56 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 1h07 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Rosh Hhodesh Nissan le samedi 21 mars

(Molad : vendredi, 12h 43m 3p)
Pessahh du vendredi 3 soir, au samedi 11 avril
Yom HaShoa le jeudi 16 avril

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union ™
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.
Vous aimerez aussi : yehoudi.com | wyyne.com | laquotihalakhique.org | itzedaka.org