ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
vendredi
8 Adar2 5778
23 février 2018
ח" ואדר ה-תשע"ח
Daf Yomi : עבודה זרה לט
 
.: Shabbat :.
Paris, France
24/2/2018
(heure d'hiver)
allumage avant : fin de Shabbat :
18h05 19h13
Tetsaveh
תצווה
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
vendredi 23/02/2018
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 6h24 סדר הקרבנות
alot haShachar (Rav Posen) 6h10 עלות השחר
alot haShachar (Rav Ovadia) 6h40 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 6h41 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 6h45 תפילין ושמע
hanetz 7h44 הנץ החמה

limite shéma (M"A) 9h37
limite shéma (GR"A) 10h24
limite tefila 11h17
hhatzot 13h04 חצות יום

minhha guedola 13h34 מנחה גדולה
minhha ketana 16h10 מנחה קטנה
plag haminhha (GR"A) 17h17 פלג המנחה

shqiya 18h23 שקעת החמה
tzeit hacokhavim 19h02
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 19h57 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 19h27 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 0h53 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 1h04 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Jeûne d'Esther le mercredi 28 février
Pourim le jeudi 1er mars
Rosh Hhodesh Nissan le samedi 17 mars

(Molad : samedi, 3h 53m 4p)

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.