ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | api | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
lundi
22 Tishri 5777
24 octobre 2016
כ"ב תשרי ה-תשע"ז
Daf Yomi : בבא מציעא כח
Souccot 8
Le 24 octobre dans l'Histoire [40]
20,000 Kharkov Jews fall into Nazi hands, 1941.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
29/10/2016
(heure d'été)
allumage avant : fin de Shabbat :
18h18 19h24
Bereshit
בראשית
שבת מברכים
Yom Tov Souccot
début : dimanche 23 octobre 18h27
fin : mardi 25 octobre 19h30
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
lundi 24/10/2016
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 7h08 סדר הקרבנות
alot haShachar (Rav Posen) 6h51 עלות השחר
alot haShachar (Rav Ovadia) 7h24 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 7h22 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 7h29 תפילין ושמע
netz 8h25 נץ החמה

limite shéma (M"A) 10h13
limite shéma (GR"A) 11h00
limite tefila 11h51
hhatzot 13h34 חצות יום

minhha guedola 14h04 מנחה גדולה
minhha ketana 16h35 מנחה קטנה
plag haminhha (GR"A) 17h39 פלג המנחה

shqiya 18h43 שקעת החמה
tzeit hacokhavim 19h22
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 20h18 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 19h45 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 0h51 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 1h02 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Hoshaâna Rabba le dimanche 23 octobre
Shemini Atséret les lundi 24 et mardi 25 octobre
Rosh Hhodesh Heshvan les mardi 1er et mercredi 2 novembre

(Molad : lundi, 3h 24m 5p)

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union ™
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.