ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
jeudi
26 Tamouz 5774
24 juillet 2014
כ"ו תמוז ה-תשע"ד
Daf Yomi : מגילה יג
Le 24 juillet dans l'Histoire [40]
L'armée russe libéra le camp de concentration de Lublin en 1944.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
26/7/2014
(heure d'été)
allumage avant : fin de Shabbat :
21h21 22h37
Mass'ei
מסעי
שבת מברכים
autre ville autre date
.: Agenda evenj.com :.
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
jeudi 24/07/2014
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 4h17 סדר הקרבנות
alot haShachar (Rav Posen) 3h59 עלות השחר
alot haShachar (Rav Ovadia) 4h41 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 4h52 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 4h48 תפילין ושמע
netz 6h13 נץ החמה

limite shéma (M"A) 8h58
limite shéma (GR"A) 10h05
limite tefila 11h22
hhatzot 13h57 חצות יום

minhha guedola 14h35 מנחה גדולה
minhha ketana 18h27 מנחה קטנה
plag haminhha 20h04 פלג המנחה

shqiya 21h40 שקעת החמה
tzeit hacokhavim 22h28
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 23h54 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 23h13 לילה דר"ת

heure saisonnière 1h17 שעה זמנית
.: Prochains rendez-vous :.
Rosh Hhodesh Av le lundi 28 juillet

(Molad : dimanche, 6h 50m 13p)
Tisha bé Av le mardi 5 août
Rosh Hashana les jeudi 25 et vendredi 26 septembre

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
CalJ en Java pour votre téléphone mobile !
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union ™
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.
Vous aimerez aussi : yehoudi.com | wyyne.com | laquotihalakhique.org | itzedaka.org