ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | api | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
vendredi
26 Shvat 5776
5 février 2016
כ"ו שבט ה-תשע"ו
Daf Yomi : גיטין נד
Le 26 Shvat dans l'Histoire [40]
Yahrzeit of the TAZ, author of the popular commentary on Shulchan Aruch, 1667.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
6/2/2016
(heure d'hiver)
allumage avant : fin de Shabbat :
17h35 18h45
Mishpatim
משפטים
שבת מברכים
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
vendredi 05/02/2016
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 7h03 סדר הקרבנות
alot haShachar (Rav Posen) 6h39 עלות השחר
alot haShachar (Rav Ovadia) 7h17 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 7h10 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 7h22 תפילין ושמע
netz 8h15 נץ החמה

limite shéma (M"A) 9h51
limite shéma (GR"A) 10h40
limite tefila 11h28
hhatzot 13h04 חצות יום

minhha guedola 13h34 מנחה גדולה
minhha ketana 15h53 מנחה קטנה
plag haminhha (GR"A) 16h53 פלג המנחה

shqiya 17h53 שקעת החמה
tzeit hacokhavim 18h33
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 19h29 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 18h51 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 0h48 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 0h59 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Rosh Hhodesh Adar1 les mardi 9 et mercredi 10 février

(Molad : lundi, 8h 47m 14p)
Jeûne d'Esther le mercredi 23 mars
Pourim le jeudi 24 mars

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union ™
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.
Vous aimerez aussi : yehoudi.com | wyyne.com | laquotihalakhique.org | itzedaka.org | seloger-en-israel.com