ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | api | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
dimanche
5 Adar1 5776
14 février 2016
ה" אדר ה-תשע"ו
Daf Yomi : גיטין סג
Le 14 février dans l'Histoire [40]
Première session de la Knesset à Jérusalem en 1949.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
20/2/2016
(heure d'hiver)
allumage avant : fin de Shabbat :
17h58 19h06
Tetsaveh
תצווה
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
dimanche 14/02/2016
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 6h45 סדר הקרבנות
alot haShachar (Rav Posen) 6h26 עלות השחר
alot haShachar (Rav Ovadia) 7h00 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 6h57 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 7h05 תפילין ושמע
netz 8h01 נץ החמה

limite shéma (M"A) 9h45
limite shéma (GR"A) 10h33
limite tefila 11h23
hhatzot 13h04 חצות יום

minhha guedola 13h34 מנחה גדולה
minhha ketana 16h01 מנחה קטנה
plag haminhha (GR"A) 17h05 פלג המנחה

shqiya 18h08 שקעת החמה
tzeit hacokhavim 18h47
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 19h43 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 19h09 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 0h50 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 1h01 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Rosh Hhodesh Adar2 les jeudi 10 et vendredi 11 mars

(Molad : mardi, 21h 31m 15p)
Jeûne d'Esther le mercredi 23 mars
Pourim le jeudi 24 mars

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union ™
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.
Vous aimerez aussi : yehoudi.com | wyyne.com | laquotihalakhique.org | itzedaka.org | seloger-en-israel.com