ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
lundi
18 Adar2 5779
25 mars 2019
י"ח ואדר ה-תשע"ט
Daf Yomi : חולין קיח
Le 25 mars dans l'Histoire [40]
Rabbi Ovadya MiBartenura, commentateur célèbre de la Mishna, arriva à Jérusalem en 1488.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
30/3/2019
(heure d'hiver)
allumage avant : fin de Shabbat :
18h58 20h06
Shemini
שמיני
שבת מברכים
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
lundi 25/03/2019
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 5h10 סדר הקרבנות
alot haShachar (Rav Posen) 5h07 עלות השחר
alot haShachar (Rav Ovadia) 5h28 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 5h40 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 5h34 תפילין ושמע
hanetz 6h43 הנץ החמה

limite shéma (M"A) 9h02
limite shéma (GR"A) 9h50
limite tefila 10h52
hhatzot 12h56 חצות יום

minhha guedola 13h27 מנחה גדולה
minhha ketana 16h34 מנחה קטנה
plag haminhha (GR"A) 17h52 פלג המנחה

shqi'â 19h10 שקיעת החמה
tzeit hacokhavim 19h48
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 20h45 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 20h24 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 1h02 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 1h13 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Rosh Hhodesh Nissan le samedi 6 avril

(Molad : vendredi, 1h 25m 17p)
Pessahh du vendredi 19 soir, au samedi 27 avril
Yom HaShoa le jeudi 2 mai

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.
Références  
40 : Orthodox Union ™
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.