ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
mardi
22 Sivan 5779
25 juin 2019
כ"ב סיון ה-תשע"ט
Daf Yomi : ערכין ט
Le 25 juin dans l'Histoire [40]
Rabbi Menashe b. Yisrael applied for official permission to practice Judaism in England, 1656. Permission was granted (surprise?) bu the Council of State.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
29/6/2019
(heure d'été)
allumage avant : fin de Shabbat :
21h40 23h04
Shelaḥ Lekha
שלח לך
שבת מברכים
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
mardi 25/06/2019
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 3h46 סדר הקרבנות
alot haShachar (Rav Posen) 3h02 עלות השחר
alot haShachar (Rav Ovadia) 4h11 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 4h16 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 4h19 תפילין ושמע
hanetz 5h48 הנץ החמה

limite shéma (M"A) 8h27
limite shéma (GR"A) 9h50
limite tefila 11h11
hhatzot 13h53 חצות יום

minhha guedola 14h33 מנחה גדולה
minhha ketana 18h36 מנחה קטנה
plag haminhha (GR"A) 20h17 פלג המנחה

shqi'â 21h58 שקיעת החמה
tzeit hacokhavim 22h50
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 0h43 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 23h35 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 1h20 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 1h39 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Rosh Hhodesh Tamouz les mercredi 3 et jeudi 4 juillet

(Molad : mardi, 15h 38m 2p)
Jeûne de Tamouz le dimanche 21 juillet
Tisha bé Av le dimanche 11 août

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.
Références  
40 : Orthodox Union ™
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.