ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
mercredi
13 Av 5782
10 août 2022
י"ג אב ה-תשפ"ב
Daf Yomi : כתובות לה
Le 13 Av dans l'Histoire [40]
Yahrzeit of Sir Moses Montifiore, 1885.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
13/8/2022
(heure d'été)
allumage avant : fin de Shabbat :
20h54 22h04
Vaetḥanan
ואתחנן
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
mercredi 10/08/2022
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 4h46 סדר הקרבנות
alot haShaḥar (Rav Posen) 4h40 עלות השחר
alot haShaḥar (Rav Ovadia) 5h08 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 5h23 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 5h15 תפילין ושמע
hanetz 6h36 הנץ החמה

limite shéma (M"A) 9h18
limite shéma (GR"A) 10h16
limite tefila 11h29
hhatzot 13h56 חצות יום

minḥa guedola 14h32 מנחה גדולה
minḥa ketana 18h12 מנחה קטנה
plag haminḥa (GR"A) 19h43 פלג המנחה

shqi'â 21h15 שקיעת החמה
tzeit hacokhavim 21h59
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 23h11 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 22h43 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 1h13 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 1h26 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Rosh Hhodesh Eloul les samedi 27 et dimanche 28 août

(Molad : samedi, 8h 16m 5p)
Rosh Hashana les lundi 26 et mardi 27 septembre
Jeûne de Guédalia le mercredi 28 septembre

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.