ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
dimanche
28 Adar2 5777
26 mars 2017
כ"ח ואדר ה-תשע"ז
Daf Yomi : בבא בתרא סג
Le 26 mars dans l'Histoire [40]
The Rumanian government, 1902 prohibited Jews from engaging in handicrafts or trade.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
1/4/2017
(heure d'été)
allumage avant : fin de Shabbat :
20h01 21h10
Vayiqra
ויקרא
Yom Tov Pessahh
début : lundi 10 avril 20h16
fin : mercredi 12 avril 21h28
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
dimanche 26/03/2017
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 5h06 סדר הקרבנות
alot haShachar (Rav Posen) 5h04 עלות השחר
alot haShachar (Rav Ovadia) 5h25 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 5h37 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 5h31 תפילין ושמע
netz 6h40 נץ החמה

limite shéma (M"A) 9h00
limite shéma (GR"A) 9h48
limite tefila 10h50
hhatzot 12h56 חצות יום

minhha guedola 13h27 מנחה גדולה
minhha ketana 16h35 מנחה קטנה
plag haminhha (GR"A) 17h53 פלג המנחה

shqiya 19h12 שקעת החמה
tzeit hacokhavim 19h50
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 20h48 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 20h27 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 1h02 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 1h13 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Rosh Hhodesh Nissan le mardi 28 mars

(Molad : lundi, 19h 4m 10p)
Pessahh du lundi 10 soir, au mardi 18 avril
Yom HaShoa le lundi 24 avril

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union ™
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.