ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | api | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
samedi
17 Tamouz 5775
4 juillet 2015
י"ז תמוז ה-תשע"ה
Daf Yomi : נדרים מא
Le 17 Tamouz dans l'Histoire [40]
4000 Juifs du ghetto de Bialystok furent assassinés en 1941.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
4/7/2015
(heure d'été)
allumage avant : fin de Shabbat :
21h39 23h02
Balaq
בלק
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
samedi 04/07/2015
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 3h52 סדר הקרבנות
alot haShachar (Rav Posen) 3h14 עלות השחר
alot haShachar (Rav Ovadia) 4h16 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 4h23 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 4h24 תפילין ושמע
netz 5h53 נץ החמה

limite shéma (M"A) 8h34
limite shéma (GR"A) 9h54
limite tefila 11h14
hhatzot 13h55 חצות יום

minhha guedola 14h35 מנחה גדולה
minhha ketana 18h36 מנחה קטנה
plag haminhha (GR"A) 20h16 פלג המנחה

shqiya 21h56 שקעת החמה
tzeit hacokhavim 22h48
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 0h35 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 23h33 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 1h20 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 1h37 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Jeûne de Tamouz le dimanche 5 juillet
Rosh Hhodesh Av le vendredi 17 juillet

(Molad : jeudi, 15h 39m 7p)
Tisha bé Av le dimanche 26 juillet

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union ™
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.
Vous aimerez aussi : yehoudi.com | wyyne.com | laquotihalakhique.org | itzedaka.org