ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
mardi
27 Tishri 5775
21 octobre 2014
כ"ז תשרי ה-תשע"ה
Daf Yomi : יבמות יז
Le 21 octobre dans l'Histoire [40]
Volumes of the Talmud were burned in Venice, 1553.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
25/10/2014
(heure d'été)
allumage avant : fin de Shabbat :
18h26 19h31
Noahh
נח
שבת ראש חודש
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
mardi 21/10/2014
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 7h01 סדר הקרבנות
alot haShachar (Rav Posen) 6h46 עלות השחר
alot haShachar (Rav Ovadia) 7h17 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 7h17 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 7h22 תפילין ושמע
netz 8h20 נץ החמה

limite shéma (M"A) 10h10
limite shéma (GR"A) 10h57
limite tefila 11h50
hhatzot 13h35 חצות יום

minhha guedola 14h05 מנחה גדולה
minhha ketana 16h39 מנחה קטנה
plag haminhha 17h44 פלג המנחה

shqiya 18h50 שקעת החמה
tzeit hacokhavim 19h29
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 20h24 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 19h53 לילה דר"ת

heure saisonnière 0h52 שעה זמנית
.: Prochains rendez-vous :.
Rosh Hhodesh Heshvan les vendredi 24 et samedi 25 octobre

(Molad : jeudi, 21h 2m 16p)
Hhanouka du mardi 16 soir, au mercredi 24 décembre
Jeûne de Tevet le jeudi 1er janvier

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
CalJ en Java pour votre téléphone mobile !
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union ™
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.
Vous aimerez aussi : yehoudi.com | wyyne.com | laquotihalakhique.org | itzedaka.org