ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | api | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
samedi
27 Tishri 5776
10 octobre 2015
כ"ז תשרי ה-תשע"ו
Daf Yomi : נזיר מט
Le 27 Tishri dans l'Histoire [40]
La ville de Netanya fut fondée en 1927.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
10/10/2015
(heure d'été)
allumage avant : fin de Shabbat :
18h56 20h00
Bereshit
בראשית
שבת מברכים
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
samedi 10/10/2015
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 6h39 סדר הקרבנות
alot haShachar (Rav Posen) 6h29 עלות השחר
alot haShachar (Rav Ovadia) 6h56 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 7h01 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 7h01 תפילין ושמע
netz 8h03 נץ החמה

limite shéma (M"A) 10h03
limite shéma (GR"A) 10h50
limite tefila 11h46
hhatzot 13h37 חצות יום

minhha guedola 14h07 מנחה גדולה
minhha ketana 16h52 מנחה קטנה
plag haminhha (GR"A) 18h02 פלג המנחה

shqiya 19h12 שקעת החמה
tzeit hacokhavim 19h50
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 20h45 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 20h19 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 0h55 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 1h06 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Rosh Hhodesh Heshvan les mardi 13 et mercredi 14 octobre

(Molad : mardi, 5h 51m 10p)
Hhanouka du dimanche 6 soir, au lundi 14 décembre
Jeûne de Tevet le mardi 22 décembre

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union ™
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.
Vous aimerez aussi : yehoudi.com | wyyne.com | laquotihalakhique.org | itzedaka.org