ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
lundi
3 Heshvan 5778
23 octobre 2017
ג" חשון ה-תשע"ח
Daf Yomi : סנהדרין צט
Le 23 octobre dans l'Histoire [40]
10,000 Jews of the Vilna ghetto executed, 1941.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
28/10/2017
(heure d'été)
allumage avant : fin de Shabbat :
18h20 19h26
Lekh lekha
לך לך
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
lundi 23/10/2017
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 7h06 סדר הקרבנות
alot haShachar (Rav Posen) 6h49 עלות השחר
alot haShachar (Rav Ovadia) 7h21 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 7h20 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 7h26 תפילין ושמע
netz 8h23 נץ החמה

limite shéma (M"A) 10h12
limite shéma (GR"A) 10h59
limite tefila 11h51
hhatzot 13h34 חצות יום

minhha guedola 14h04 מנחה גדולה
minhha ketana 16h36 מנחה קטנה
plag haminhha (GR"A) 17h41 פלג המנחה

shqiya 18h46 שקעת החמה
tzeit hacokhavim 19h25
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 20h20 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 19h48 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 0h51 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 1h02 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Rosh Hhodesh Kislev le dimanche 19 novembre

(Molad : dimanche, 0h 57m 0p)
Hhanouka du mardi 12 soir, au mercredi 20 décembre
Jeûne de Tevet le jeudi 28 décembre

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union ™
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.