ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
dimanche
21 Iyar 5782
22 mai 2022
כ"א איר ה-תשפ"ב
Daf Yomi : יבמות עו
36ème jour du 'Omer
Le 22 mai dans l'Histoire [40]
Karl Frank, nazi protector of Bohemia-Moravia, was executed in Prague, 1946.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
28/5/2022
(heure d'été)
allumage avant : fin de Shabbat :
21h22 22h44
Beḥouqotaï
בחקתי
שבת מברכים
Yom Tov Shavou'ot
début : samedi 4 juin 21h30
fin : lundi 6 juin 22h55
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
dimanche 22/05/2022
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 4h03 סדר הקרבנות
alot haShaḥar (Rav Posen) 3h42 עלות השחר
alot haShaḥar (Rav Ovadia) 4h26 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 4h37 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 4h34 תפילין ושמע
hanetz 6h00 הנץ החמה

limite shéma (M"A) 8h44
limite shéma (GR"A) 9h53
limite tefila 11h11
hhatzot 13h47 חצות יום

minḥa guedola 14h26 מנחה גדולה
minḥa ketana 18h19 מנחה קטנה
plag haminḥa (GR"A) 19h57 פלג המנחה

shqi'â 21h34 שקיעת החמה
tzeit hacokhavim 22h22
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 23h52 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 23h07 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 1h17 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 1h33 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Yom Yeroushalayim le dimanche 29 mai
Rosh Hhodesh Sivan le mardi 31 mai

(Molad : lundi, 18h 4m 2p)
Shavou'ot les dimanche 5 et lundi 6 juin

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.