ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | api | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
dimanche
30 Nissan 5775
19 avril 2015
ל" ניסן ה-תשע"ה
Daf Yomi : כתובות עו
15ème jour du 'Omer
Rosh Hhodesh Iyar
Le 19 avril dans l'Histoire [40]
Massacre des Marranes de Lisbonne, en 1506.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
25/4/2015
(heure d'été)
allumage avant : fin de Shabbat :
20h36 21h49
Tazria - Metsora
תזריע - מצרע
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
dimanche 19/04/2015
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 5h07 סדר הקרבנות
alot haShachar (Rav Posen) 5h05 עלות השחר
alot haShachar (Rav Ovadia) 5h28 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 5h44 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 5h35 תפילין ושמע
netz 6h52 נץ החמה

limite shéma (M"A) 9h27
limite shéma (GR"A) 10h21
limite tefila 11h30
hhatzot 13h49 חצות יום

minhha guedola 14h24 מנחה גדולה
minhha ketana 17h53 מנחה קטנה
plag haminhha (GR"A) 19h20 פלג המנחה

shqiya 20h47 שקעת החמה
tzeit hacokhavim 21h28
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 22h33 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 22h10 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 1h09 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 1h21 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Yom haZicaron le mercredi 22 avril
Yom haÂtsma'out le jeudi 23 avril
Rosh Hhodesh Sivan le mardi 19 mai

(Molad : lundi, 14h 11m 5p)

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union ™
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.
Vous aimerez aussi : yehoudi.com | wyyne.com | laquotihalakhique.org | itzedaka.org