ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
dimanche
12 Adar1 5779
17 février 2019
י"ב אדר ה-תשע"ט
Daf Yomi : חולין פב
Le 17 février dans l'Histoire [40]
Haïm Weizmann est élu premier Président de l'Etat d'Israël. Il est le premier juif à porter de nouveau le titre de "Nassi", depuis plus de 1500 ans.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
23/2/2019
(heure d'hiver)
allumage avant : fin de Shabbat :
18h03 19h11
Ki tissa
כי תשא
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
dimanche 17/02/2019
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 6h38 סדר הקרבנות
alot haShachar (Rav Posen) 6h21 עלות השחר
alot haShachar (Rav Ovadia) 6h53 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 6h52 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 6h58 תפילין ושמע
hanetz 7h55 הנץ החמה

limite shéma (M"A) 9h43
limite shéma (GR"A) 10h30
limite tefila 11h21
hhatzot 13h04 חצות יום

minhha guedola 13h34 מנחה גדולה
minhha ketana 16h04 מנחה קטנה
plag haminhha (GR"A) 17h09 פלג המנחה

shqi'â 18h13 שקיעת החמה
tzeit hacokhavim 18h52
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 19h47 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 19h15 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 0h51 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 1h02 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Rosh Hhodesh Adar2 les jeudi 7 et vendredi 8 mars

(Molad : mercredi, 12h 41m 16p)
Jeûne d'Esther le mercredi 20 mars
Pourim le jeudi 21 mars

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union ™
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.