ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
mercredi
3 Tishri 5783
28 septembre 2022
ג" תשרי ה-תשפ"ג
Daf Yomi : כתובות פד
Jeûne de Guédalia
Pour Paris : 6h12 - 20h14
 
.: Shabbat :.
Paris, France
1/10/2022
(heure d'été)
allumage avant : fin de Shabbat :
19h14 20h17
Vayelekh
וילך
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
mercredi 28/09/2022
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 6h17 סדר הקרבנות
alot haShaḥar (Rav Posen) 6h12 עלות השחר
alot haShaḥar (Rav Ovadia) 6h34 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 6h43 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 6h40 תפילין ושמע
hanetz 7h45 הנץ החמה

limite shéma (M"A) 9h56
limite shéma (GR"A) 10h43
limite tefila 11h42
hhatzot 13h41 חצות יום

minḥa guedola 14h11 מנחה גדולה
minḥa ketana 17h08 מנחה קטנה
plag haminḥa (GR"A) 18h22 פלג המנחה

shqi'â 19h36 שקיעת החמה
tzeit hacokhavim 20h14
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 21h10 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 20h47 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 0h59 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 1h10 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Yom Kipour le mercredi 5 octobre
Souccot du dimanche 9 soir, au mardi 18 octobre
Rosh Hhodesh Heshvan les mardi 25 et mercredi 26 octobre

(Molad : mardi, 9h 44m 7p)

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.