ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
jeudi
17 Nissan 5774
17 avril 2014
י"ז ניסן ה-תשע"ד
Daf Yomi : ביצה יח
2ème jour du 'Omer
Pessahh 3
Le 17 Nissan dans l'Histoire [40]
Solomon Etting, prominent businessman of Lancaster, Pa., was the first native American Jew to receive a limited authorization to function as a shohet, 1782. [The early American Jewish community, though mainly traditional, was too small to train its own religious functionaries and too distant to attract European scholars.]
 
.: Shabbat :.
Paris, France
19/4/2014
(heure d'été)
allumage avant : fin de Shabbat :
20h28 21h39
Parasha de la fête
Yom Tov Pessahh
début : dimanche 20 avril 20h31
fin : mardi 22 avril 21h44
autre ville autre date
.: Agenda evenj.com :.
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
jeudi 17/04/2014
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 5h12 סדר הקרבנות
alot haShachar (Rav Posen) 5h10 עלות השחר
alot haShachar (Rav Ovadia) 5h32 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 5h48 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 5h39 תפילין ושמע
netz 6h55 נץ החמה

limite shéma (M"A) 9h30
limite shéma (GR"A) 10h22
limite tefila 11h32
hhatzot 13h50 חצות יום

minhha guedola 14h24 מנחה גדולה
minhha ketana 17h52 מנחה קטנה
plag haminhha 19h18 פלג המנחה

shqiya 20h44 שקעת החמה
tzeit hacokhavim 21h25
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 22h30 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 22h07 לילה דר"ת

heure saisonnière 1h09 שעה זמנית
.: Prochains rendez-vous :.
Yom HaShoa le dimanche 27 avril
Rosh Hhodesh Iyar les mercredi 30 avril et jeudi 1er mai

(Molad : mardi, 16h 38m 10p)
Yom haZicaron le lundi 5 mai

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
CalJ en Java pour votre téléphone mobile !
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union ™
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.
Vous aimerez aussi : yehoudi.com | wyyne.com | versionk.fr | itzedaka.org