ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
vendredi
28 Heshvan 5775
21 novembre 2014
כ"ח חשון ה-תשע"ה
Daf Yomi : יבמות מח
Le 28 Heshvan dans l'Histoire [40]
Anti-Jewish riots in Bucharest, Rumania cost many Jewish lives, 1593.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
22/11/2014
(heure d'hiver)
allumage avant : fin de Shabbat :
16h46 17h56
Toldot
תולדות
שבת מברכים
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
vendredi 21/11/2014
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 7h01 סדר הקרבנות
alot haShachar (Rav Posen) 6h29 עלות השחר
alot haShachar (Rav Ovadia) 7h15 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 7h01 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 7h19 תפילין ושמע
netz 8h08 נץ החמה

limite shéma (M"A) 9h32
limite shéma (GR"A) 10h22
limite tefila 11h07
hhatzot 12h36 חצות יום

minhha guedola 13h06 מנחה גדולה
minhha ketana 15h12 מנחה קטנה
plag haminhha 16h08 פלג המנחה

shqiya 17h04 שקעת החמה
tzeit hacokhavim 17h46
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 18h44 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 17h57 לילה דר"ת

heure saisonnière 0h44 שעה זמנית
.: Prochains rendez-vous :.
Rosh Hhodesh Kislev le dimanche 23 novembre

(Molad : samedi, 9h 46m 17p)
Hhanouka du mardi 16 soir, au mercredi 24 décembre
Jeûne de Tevet le jeudi 1er janvier

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
CalJ en Java pour votre téléphone mobile !
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union ™
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.
Vous aimerez aussi : yehoudi.com | wyyne.com | laquotihalakhique.org | itzedaka.org