ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
vendredi
21 Nissan 5779
26 avril 2019
כ"א ניסן ה-תשע"ט
Daf Yomi : בכורות ט
6ème jour du 'Omer
Pessahh 7
Le 26 avril dans l'Histoire [40]
The directors of the Dutch West India Co., in 1655, refused to grant permission to Governor Peter Stuyvesant to exclude Jews from New Amsterdam. This put an end to official efforts to bar Jews from North America. The Dutch West India Co. also specified that no restriction of trade be imposed upon the Jewish settlers. Thus it guaranteed not only the physical inviolability of the Jews but also their orderly economic development and progress. The only condition contained in the directive provided that "the poor among them shall be supported by their own nation." This gave further impetus to the growth of Jewish philanthropy in the New World.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
27/4/2019
(heure d'été)
allumage avant : fin de Shabbat :
20h39 21h52
Parasha de la fête
Yom Tov Pessahh
début : jeudi 25 avril 20h38
fin : samedi 27 avril 21h52
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
vendredi 26/04/2019
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 4h51 סדר הקרבנות
alot haShachar (Rav Posen) 4h47 עלות השחר
alot haShachar (Rav Ovadia) 5h13 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 5h28 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 5h20 תפילין ושמע
hanetz 6h39 הנץ החמה

limite shéma (M"A) 9h18
limite shéma (GR"A) 10h13
limite tefila 11h25
hhatzot 13h48 חצות יום

minhha guedola 14h24 מנחה גדולה
minhha ketana 17h58 מנחה קטנה
plag haminhha (GR"A) 19h28 פלג המנחה

shqi'â 20h57 שקיעת החמה
tzeit hacokhavim 21h40
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 22h49 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 22h23 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 1h11 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 1h24 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Yom HaShoa le jeudi 2 mai
Rosh Hhodesh Iyar les dimanche 5 et lundi 6 mai

(Molad : samedi, 14h 10m 0p)
Yom haZicaron le mercredi 8 mai

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.
Références  
40 : Orthodox Union ™
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.