ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
samedi
13 Tishri 5779
22 septembre 2018
י"ג תשרי ה-תשע"ט
Daf Yomi : מנחות מג
 
.: Shabbat :.
Paris, France
22/9/2018
(heure d'été)
allumage avant : fin de Shabbat :
19h33 20h37
Ha'azinou
האזינו
Yom Tov Souccot
début : dimanche 23 septembre 19h29
fin : mardi 25 septembre 20h30
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
samedi 22/09/2018
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 6h05 סדר הקרבנות
alot haShachar (Rav Posen) 6h02 עלות השחר
alot haShachar (Rav Ovadia) 6h24 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 6h34 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 6h30 תפילין ושמע
hanetz 7h37 הנץ החמה

limite shéma (M"A) 9h52
limite shéma (GR"A) 10h40
limite tefila 11h41
hhatzot 13h43 חצות יום

minhha guedola 14h13 מנחה גדולה
minhha ketana 17h16 מנחה קטנה
plag haminhha (GR"A) 18h33 פלג המנחה

shqiya 19h49 שקעת החמה
tzeit hacokhavim 20h27
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 21h24 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 21h02 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 1h01 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 1h12 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Souccot du dimanche 23 septembre soir, au mardi 2 octobre
Hoshaâna Rabba le dimanche 30 septembre
Rosh Hhodesh Heshvan les mardi 9 et mercredi 10 octobre

(Molad : mardi, 21h 1m 11p)

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.