ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
mercredi
23 Nissan 5774
23 avril 2014
כ"ג ניסן ה-תשע"ד
Daf Yomi : ביצה כד
8ème jour du 'Omer
Le 23 avril dans l'Histoire [40]
An order expelling Jews from Moscow was published, 1891.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
26/4/2014
(heure d'été)
allumage avant : fin de Shabbat :
20h38 21h51
Qedoshim
קדושים
שבת מברכים
autre ville autre date
.: Agenda evenj.com :.
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
mercredi 23/04/2014
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 4h58 סדר הקרבנות
alot haShachar (Rav Posen) 4h55 עלות השחר
alot haShachar (Rav Ovadia) 5h19 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 5h34 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 5h26 תפילין ושמע
netz 6h44 נץ החמה

limite shéma (M"A) 9h22
limite shéma (GR"A) 10h16
limite tefila 11h27
hhatzot 13h49 חצות יום

minhha guedola 14h24 מנחה גדולה
minhha ketana 17h56 מנחה קטנה
plag haminhha 19h25 פלג המנחה

shqiya 20h53 שקעת החמה
tzeit hacokhavim 21h35
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 22h42 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 22h18 לילה דר"ת

heure saisonnière 1h10 שעה זמנית
.: Prochains rendez-vous :.
Yom HaShoa le dimanche 27 avril
Rosh Hhodesh Iyar les mercredi 30 avril et jeudi 1er mai

(Molad : mardi, 16h 38m 10p)
Yom haZicaron le lundi 5 mai

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
CalJ en Java pour votre téléphone mobile !
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union ™
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.
Vous aimerez aussi : yehoudi.com | wyyne.com | versionk.fr | itzedaka.org