ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
vendredi
11 Nissan 5784
19 avril 2024
י"א ניסן ה-תשפ"ד
Daf Yomi : בבא מציעא נא
Le 19 avril dans l'Histoire [40]
Des violences anti-juives éclatèrent en terre d'Israël en 1936.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
20/4/2024
(heure d'été)
allumage avant : fin de Shabbat :
20h30 21h42
Metsora
מצרע
Yom Tov Pessahh
début : lundi 22 avril 20h35
fin : mercredi 24 avril 21h49
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
vendredi 19/04/2024
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 5h06 סדר הקרבנות
alot haShaḥar (Rav Posen) 5h03 עלות השחר
alot haShaḥar (Rav Ovadia) 5h26 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 5h42 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 5h33 תפילין ושמע
hanetz 6h50 הנץ החמה

limite shéma (M"A) 9h26
limite shéma (GR"A) 10h20
limite tefila 11h30
hhatzot 13h49 חצות יום

minḥa guedola 14h24 מנחה גדולה
minḥa ketana 17h54 מנחה קטנה
plag haminḥa (GR"A) 19h21 פלג המנחה

shqi'â 20h48 שקיעת החמה
tzeit hacokhavim 21h29
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 22h35 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 22h12 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 1h09 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 1h22 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Pessahh du lundi 22 soir, au mardi 30 avril
Yom HaShoa le lundi 6 mai
Rosh Hhodesh Iyar les mercredi 8 et jeudi 9 mai

(Molad : mercredi, 11h 41m 8p)

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.