ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | api | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
samedi
6 Iyar 5775
25 avril 2015
ו" איר ה-תשע"ה
Daf Yomi : כתובות פב
21ème jour du 'Omer
Le 6 Iyar dans l'Histoire [40]
British mandate over Eretz Yisrael went into effect, 1920. This date became known as San Remo Day.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
25/4/2015
(heure d'été)
allumage avant : fin de Shabbat :
20h36 21h49
Tazria - Metsora
תזריע - מצרע
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
samedi 25/04/2015
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 4h54 סדר הקרבנות
alot haShachar (Rav Posen) 4h50 עלות השחר
alot haShachar (Rav Ovadia) 5h15 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 5h30 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 5h22 תפילין ושמע
netz 6h41 נץ החמה

limite shéma (M"A) 9h19
limite shéma (GR"A) 10h14
limite tefila 11h26
hhatzot 13h48 חצות יום

minhha guedola 14h24 מנחה גדולה
minhha ketana 17h58 מנחה קטנה
plag haminhha (GR"A) 19h27 פלג המנחה

shqiya 20h56 שקעת החמה
tzeit hacokhavim 21h38
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 22h46 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 22h21 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 1h11 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 1h23 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Lag ba Omer le jeudi 7 mai
Rosh Hhodesh Sivan le mardi 19 mai

(Molad : lundi, 14h 11m 5p)
Shavou'ot les dimanche 24 et lundi 25 mai

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union ™
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.
Vous aimerez aussi : yehoudi.com | wyyne.com | laquotihalakhique.org | itzedaka.org