ל"נ אבי מורי אהרן בן יעקב ז"ל
Le Calendrier Juif בע"ה
présentation | horaires | anniversaires | convertisseur | fêtes | agenda | télécharger | développeur | blog
le calendrier juif
  accueil
  introduction
  mesure du temps
  les jours
  Shabbat
  parasha
  l'année
  années embolismiques
  les mois
  Rosh Hhodesh
  les mois flexibles
  nouvel an
  shmita et jubilée
  Galouth
  pluie et rosée
  bénédiction du soleil
  les quatre parshyot
  les temps de la prière
 
accueil
Bienvenue sur le site du Calendrier Juif.
Vous trouverez dans ces pages une présentation historique, religieuse, astronomique et culturelle du calendrier juif.
.: Aujourd'hui :.
lundi
11 Sivan 5784
17 juin 2024
י"א סיון ה-תשפ"ד
Daf Yomi : בבא מציעא קי
Le 17 juin dans l'Histoire [40]
Central system of Israel's underground water supply was dedicated in Northern Negev, 1951.
 
.: Shabbat :.
Paris, France
22/6/2024
(heure d'été)
allumage avant : fin de Shabbat :
21h40 23h05
Beha'alotekha
בהעלתך
autre ville autre date
.: Zmanim :.
aller à la semaine précédente aller à la veille Paris
lundi 17/06/2024
aller au lendemain aller à la semaine suivante

Korbanot 3h45 סדר הקרבנות
alot haShaḥar (Rav Posen) 3h00 עלות השחר
alot haShaḥar (Rav Ovadia) 4h09 עלות השחר
début tefilin (Rav Posen) 4h14 תפילין ושמע
début tefilin (Rav Ovadia) 4h17 תפילין ושמע
hanetz 5h46 הנץ החמה

limite shéma (M"A) 8h26
limite shéma (GR"A) 9h49
limite tefila 11h09
hhatzot 13h51 חצות יום

minḥa guedola 14h32 מנחה גדולה
minḥa ketana 18h34 מנחה קטנה
plag haminḥa (GR"A) 20h15 פלג המנחה

shqi'â 21h56 שקיעת החמה
tzeit hacokhavim 22h49
nuit Rabenou Tam (Rav Posen) 0h42 לילה דר"ת
nuit Rabenou Tam (Rav Ovadia) 23h33 לילה דר"ת

heure saisonnière (GR"A) 1h20 שעה זמנית
heure saisonnière (M"A) 1h39 שעה זמנית מ"א
.: Prochains rendez-vous :.
Rosh Hhodesh Tamouz les samedi 6 et dimanche 7 juillet

(Molad : samedi, 13h 9m 10p)
Jeûne de Tamouz le mardi 23 juillet
Tisha bé Av le mardi 13 août

.: Et aussi :.
Téléchargez gratuitement
Calculette Nidda Calculette Nidda
Calculez vos anniversaires, dates de Bar Mitzva avec Parasha.
Gratuit : programmez des rappels automatiques par email, pour vos anniversaires et yahrzeit.
Les dates des fêtes pour toutes les années.

Références  
40 : Orthodox Union
Ephéméride fourni par Phil Chernofsky du OU/NCSY Israel Center dans Tora Tidbits, d'après le livre Day by Day in Jewish History par Rabbi Abraham P. Bloch.